Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras yra strateginę reikšmę turinti valstybės įmonė (toliau – įmonė), kuri savo veikloje diegia aukščiausius skaidrumo ir etikos standartus, netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už skaidrų bendradarbiavimą su visomis šalimis, aktyviai dalyvauja Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamoje Skaidrumo akademijoje, o iš kiekvieno darbuotojo čia tikimasi, kad jis sąžiningai, tinkamai ir skaidriai vykdys savo pareigas.

Valstybės įmonėje Žemės ūkio duomenų centre atsakingu asmeniu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įmonėje paskirta Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Atitikties pareigūnė Rita Latvytė, kontaktiniai duomenys el. p. [email protected], tel. nr. +370 614 68065

Vidinis pranešimų kanalas 

Vidiniu pranešimų kanalu jūs galite pranešti apie galimai neteisėtus įmonės darbuotojų veiksmus – galimus etikos, korupcinio pobūdžio, aplinkosaugos, darbų saugos, lygių galimybių, neteisėto paramos naudojimo, neatitikties atvejus ar kitas neteisėtas veiklas.

Kviečiame nelikti abejingais ir teikti pranešimus apie pažeidimus, kurie gali būti reikšmingi ir turėti neigiamos įtakos skaidriai įmonės veiklai.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, gali jį pateikti vienu iš šių būdų: 

  1. užpildęs formą „Pranešimas apie pažeidimą“ (atsisiųsti formą Word formatu) arba laisvos formos pranešimą, siųsti el. paštu [email protected]
  2. tiesiogiai Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro kompetentingam subjektui ASMENIŠKAI (V. Kudirkos g. 18-1 109 kab.), tel. nr. +370 614 68065

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus užtikrinamas konfidencialumas. 

Naudinga informacija

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – nustatyti Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro (toliau Įmonė) veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas korupcijai atsirasti, taip pat nustatyti veiklos sritis, turinčias daugiausia korupcijos rizikos veiksnių, numatyti ir įgyvendinti prevencijos priemones šių veiklos sričių vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti

Už korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, jo atlikimo proceso organizavimą Įmonėje atsakingas Atitikties pareigūnas, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atlieka Generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta Įmonės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo ir veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisija. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės veiklos srityje vertinimo aprašymas rengiamas ir teikiamas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai (toliau Ministerija) Ministerijos  nustatyta tvarka ir terminais, vadovaujantis patvirtintu Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis ir Įmonėje patvirtintu Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo ir motyvuotos išvados rengimo tvarkos aprašu.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės metu nustatomi veiklos srityje egzistuojantys korupcijos rizikos veiksniai, o jų šalinimo ir mažinimo priemonės įtraukiamos į Įmonės korupcijos prevencijos planavimo dokumentus (Kovos su korupcija programa).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės veiklos srityje vertinimo aprašymų archyvas:

Deklaruojančio asmens statusą turintys ŽŪDC darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Privatūs interesai tai deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.
Artimi asmenys tai deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.
Asmuo, paskirtas vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, interesų konfliktų prevenciją, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais: Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (atitikties pareigūnė) Rita Latvytė, tel. nr. +370 614 68065, el. paštas [email protected]

Informacija naujiems darbuotojams

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta, kokios yra korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Kiekvienam darbuotojui būtina susipažinti su

Informacijos apie pažeidimus teikimas

Informaciją apie galimai nesąžiningus darbuotojų veiksmus, galimus piktnaudžiavimo atvejus ar korupcijos apraiškas galite teikti:

  • Tiesiogiai Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro kompetentingam asmeniui, atitikties pareigūnei Ritai Latvytei (V. Kudirkos g. 18-1 109 kab.);
  • Atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu [email protected];
  • Gauta informacija nebus viešinama, perduota pažeidimą padariusiems, planuojantiems daryti ar darantiems asmenims, taip pat nebus atskleidžiama tretiesiems asmenims.

Pareigybių sąrašą, kuriems privaloma deklaruoti viešuosius ir privačius interesus rasite čia.

Deklaruokite privačius interesus užpildant ir pateikiant VTEK privačių interesų deklaraciją Įstatymo nustatytais atvejais ir terminais. Deklaracija turi būti pildoma, tikslinama, papildoma ir pateikiama elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą – PINREG VTEK nustatyta tvarka (prie PINREG prisijungiama iš VTEK interneto tinklalapio www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt)

Praneškite apie korupciją

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas nustato prievolę valstybės tarnautojams ar jiems prilygintiems asmenims apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką pranešti STT, prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Pranešti STT galite šiais būdais:

  • www.stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje;
  • siųsdami žinutę adresu: [email protected];
  • 24/7 karštąja linija (05) 266 3333;
  • mobiliąja programėle „Pranešk STT

Mokymų planas

Mokymų medžiaga :

Naudingos nuorodos:

Pranešk tiesą

Skaidrumo akademija

Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platform

Scroll to Top