Darnumo politika

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRO 

DARNUMO POLITIKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Darnaus vystymosi tikslai – visų Jungtinių Tautų (toliau – JT) narių 2015 m. pasiektas susitarimas dėl bendros darbotvarkės pasaulio vystymuisi iki 2030 m. Jos pagrindą sudaro 17 Darnaus vystymosi tikslų, kurie apima taikos, gerovės ir visapusiško klestėjimo siekį žmonijai ir planetai dabar ir ateityje bei skatina jungtis į partnerystes tikslų įgyvendinimui.
 2. Pasaulinis susitarimas (angl. Global Compact) – JT iniciatyva verslui, skatinanti jį savanoriškai įsipareigoti vykdyti ir atsiskaityti už savo darnią ir atsakingą veiklą, taip pat laikytis atsakingumo principų žmogaus ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse.
 3. Jungtinių Tautų inicijuoti „Pasaulinio susitarimo“ principai – tai didžiausia savanoriška socialinės atsakomybės iniciatyva, siekianti skatinti įmones veikti atsakingai nedarant žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis dalyvauti sprendžiant socialines ir aplinkos apsaugos problemas, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. 
 4. 4. Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro darnumo politika (toliau – Darnumo politika) – tai valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro (toliau – ŽŪDC, Įmonė) generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas dokumentas, kuriuo nustatomi socialiai atsakingos veiklos prioritetai ir kryptys, formuojančios darnią (tvarią) Įmonės veiklą.

 

II SKYRIUS 

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI  

 1. 5. Darnumo politikoje vartojami šios sąvokos ir sutrumpinimai:

5.1. Darnaus vystymosi tikslai – pasauliniu mastu sutarti tikslai, kurie turi būti pasiekti iki 2030 m. Juos sudaro 17 tikslų ir 169 konkretūs uždaviniai, apimantys ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę sritis. 

5.2. Darnus vystymasis arba darnumas – bendrinės sąvokos, apibūdinančios pasaulio šalių, privataus, viešojo, nevyriausybinio sektoriaus, visuomenės grupių ir kitų organizacijų vystymosi būdą, paremtą ekonominio augimo, socialinės gerovės ir aplinkos klestėjimo pusiausvyra. 

5.3. Tvarus vystymasis – esamos ir būsimos visuomenės gerovės siekimas tarpusavyje susiejant tikslus: ekonominius, socialinius, aplinkosauginius, neperžengiant aplinkai daromo poveikio slenksčio. 

5.4. Darnumo politika – ŽŪDC darnumo politika; šis dokumentas. 

5.5. Įmonė, ŽŪDC – valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras. 

 

III SKYRIUS 

DARNUMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI IR PRIORITETAI 

 1. Darnumo politika yra vykdoma prioretizuojant tris pagrindines tvarumo sritis, t. y. socialinę, ekonominę ir aplinkos apsaugos, įvertinant šių sričių sąsają ir daromą poveikį ŽŪDC, taip pat siekiant tenkinti pagrindinį tvarumo siekį – nepakenkti dabarties ir ateities kartoms.
 2. Darnios veiklos principus Įmonė įgyvendina šiose pagrindinėse socialinės atsakomybės srityse – aplinkos apsaugos, santykių su ŽŪDC suinteresuotosiomis šalimis: kitomis valstybės institucijomis, paslaugų teikėjais, klientais, darbuotojais ir visuomene.
 3. Įmonės darnios veiklos principai:
  • 8.1. pagarba – rodomas dėmesingumas aplinkai, žmogaus ir darbuotojo teisėms, visuomenei; 
  • 8.2. skaidrumas – Įmonė laikosi skaidrumo priimdama sprendimus ir vykdydama veiklą;
  • 8.3. vadovų lyderystė – Įmonės vadovai savo elgesiu rodo tinkamą pavyzdį, užtikrina, kad jų atsakomybei priskirtose veiklos srityse būtų įgyvendinamos Darnumo politikos nuostatos, o darbuotojai būtų kreipiami tinkama linkme siekdami bendrų darnios veiklos tikslų; 
  • 8.4. atskaitomybė – už savo veiklą atsiskaitoma visuomenei ir kitoms suinteresuotosioms šalims, viešinami pasiekti rezultatai. 
 1. Įgyvendinama tvarią veiklą Įmonė įvertina visų suinteresuotųjų šalių – Įmonės savininko, Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, darbuotojų, klientų, partnerių ir visuomenės – interesus ir siekia priimti tokius sprendimus, kurie pateisintų jų lūkesčius.
 2. Darnumo politika įgyvendinama pagal Darnumo politikos įgyvendinimo ir valdymo planą ir kitus Įmonės teisės aktus.  Įmonė rengia Darnios veiklos pažangos ataskaitą pagal „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ rekomendacijas, kuri integruojama į ŽŪDC metinę veiklos ataskaitą. 

 

IV SKYRIUS 

 VEIKLOS SKAIDRUMAS 

 1. Įmonės vadovybė, skatindama antikorupcinės aplinkos kūrimą ir nulinę toleranciją korupcijai ŽŪDC, vertina šios veiklos svarbą visų valstybės įmonių kontekste, pirmiausia, kaip pasitikėjimo viešuoju sektoriumi ir jo teikiamomis paslaugomis didinimą, valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvinimą. Antikorupcinės aplinkos kūrimas – tai skaidrumo užtikrinimo ir veiklos efektyvinimo priemonė, todėl priimant ir tobulinant vidinius teisės aktus, atliekant jų antikorupcinį vertinimą, įtraukiama kuo daugiau Įmonės darbuotojų, siekiant juos sudominti, motyvuoti bei mažinti  toleranciją bet kokioms korupcijos apraiškoms.
 2. Įmonė taiko veiksmingas priemones, užtikrinančias, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir netoleruoja sukčiavimo, kyšininkavimo ar kitų neleistinų, konkurenciją ribojančių veiksmų.
 3. Įmonė, įgyvendindama Kovos su korupcija programos nuostatas, stiprina viešumo bei skaidrumo principų laikymąsi ŽŪDC ir siekia, kad kuo daugiau atsakingų darbuotojų būtų įtraukiami į procesų valdymą. Geriausių sprendimų paieškai pagal kompetencijas sudarytos darbo grupės, kurių veikloje gali dalyvauti visi Įmonės

Sąžiningas ir skaidrus darbų paskirstymas ir atsakomybių pasidalijimas motyvuoja darbuotojus, didina pasitikėjimą vadovybės sprendimais ir tiesiogiai įtakoja Įmonės finansinius rodiklius bei rezultatus.  

 1. Įmonės interneto svetainėje skelbiama ŽŪDC Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Informacijos saugumo politikos, ŽŪDC veiklos strategija ir finansinės ataskaitos bei kita informacija kaip numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 5-7 punktuose.

 

V SKYRIUS 

 APLINKOSAUGA IR TVARUMAS 

 1. ŽŪDC, vykdydamas savo veiklą, laikosi ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimų, nuolatos vertina galimą poveikį aplinkai, kelia tikslus, susijusius su aplinkos apsaugos vadybos sritimi. 
 2. Įmonėje vykdomi skaitmeninės transformacijos procesai pereinant prie efektyvumą didinančių ir sąnaudas mažinančių technologijų (inovatyvūs tiksliųjų matavimų sprendimai, robotizavimas, debesų kompiuterija ir kt.). Pereinant prie debesų kompiuterijos palaipsniui vykdoma Įmonės IT infrastruktūros optimizacija. Pagrindinis debesų kompiuterijos privalumas – mažėja techninės įrangos kiekis Įmonėje, įrangai reikalingos fizinės vietos poreikis bei įrangos veikimui ir priežiūrai reikalingi kaštai (energijos ištekliai, žmogiškieji resursai).
 3. Tvari aplinka yra vienas iš Įmonės prioritetų. Įmonės biuruose siekiama mažinti darbuotojų CO2 pėdsaką ir užtikrinti atsakingą vandens, elektros, popieriaus ir kitų gamtinių išteklių naudojimą. 

Įmonė diegia Įmonės vidinę atliekų rūšiavimo sistemą ir pasirūpina panaudotos, nereikalingos, pavojingos, kompiuterinės bei kitos technikos pridavimu aplinką tausojančiu būdu bei taiko kitas aplinkosaugos priemones. 

 

VI SKYRIUS 

 DARNI VEIKLA SANTYKIUOSE SU DARBUOTOJAIS 

 1. Įmonėje priimami valdymo sprendimai grindžiami darbuotojų, kurie yra pagrindinis Įmonės sėkmės veiksnys, gerovės
 2. Įmonė siekia sukurti geranorišką, pasitikėjimu ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą darbo aplinką, užtikrinti darbuotojams palankias darbo sąlygas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata, darbo ir poilsio vieta, darbui skirtų priemonių suteikimu, darbo pradžios ir pabaigos laiko bei nuotolinio darbo pasirinkimo galimybe, darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimu.
 3. Užtikrinamas darbuotojų kompetencijų ugdymas darnumo srityje skatinant aktyviai vadovautis darnumo principais savo veikloje ir ugdant darbuotojų asmeninę atsakomybę.
 4. Užtikrinamos lygios darbuotojų teisės ir vienodos galimybė
 5. Skiriamas dėmesys darbuotojų sveikatos apsaugai.

 

VII SKYRIUS 

 DARNI VEIKLA SANTYKIUOSE SU KLIENTAIS IR PARTNERIAIS 

 1. Įmonė vykdo tik etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su suinteresuotosiomis šalimis. Įmonėje netoleruojamos jokios korupcijos apraiškos, nuosekliai ir sistemiškai įgyvendinama viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija, vykdoma nuolatinė ir kryptinga korupcijos ir sukčiavimo prevencijos politika, įgyvendinamos antikorupcinės priemonės, kuriama korupcijai atspari aplinka. 
 2. Įmonė skatina darbuotojus ir kitus interesų turėtojus nesibaiminant neigiamų pasekmių tiesiogiai ar anonimiškai pranešti apie darbuotojų neteisėtus veiksmus – apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, apie taisytinas teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, apie galimus lygių galimybių pažeidimus. 
 3. Įmonė siekia, kad su ŽŪDC veikla susijusi informacija būtų teikiama (viešinama) laiku, aiškiai ir suprantamai, ji nebūtų klaidinanti. 
 4. Įmonė teisingai tvarko finansinę ir turto apskaitą, reguliariai teikia finansinės veiklos ataskaitas, strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas, pakankamas interesų turėtojams įvertinti Įmonės veiksmus, įgyvendinant strateginius tikslus, santykius su darbuotojais ir visuomene. 

 

VIII SKYRIUS 

 DARNI VEIKLA SANTYKIUOSE SU VISUOMENE 

 1. ŽŪDC, turėdamas didelę patirtį ir savo veiklą vykdantis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, suinteresuotosioms šalims yra įsipareigojęs veiklą vykdyti darniai ir tvariai. Suprasdama klientų ir visuomenės lūkesčius, Įmonės veiklos daromą tiesioginę įtaką verslo plėtrai, infrastruktūros gerinimui, darbų tęstinumui, Įmonė siekia užduotis atlikti nepriekaištingai, teisingai ir laiku.
 2. Įmonė savo veikloje vadovaujasi gerosios valdysenos praktikomis, t. y. laiku ir skaidriai atsiskaito visuomenei už savo vykdomą veiklą, diegia ir skatina suinteresuotąsias šalis ŽŪDC paslaugomis naudotis efektyvesniais būdais, mažinančiais popieriaus, laiko, transporto ir kitus išteklius.
 3. Įmonė atsakingai ugdo visuomenę skaitmenizacijos, elektroninių paslaugų plėtros srityse: vykdo šviečiamąją veiklą apie efektyvius būdus pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, informuoja visuomenę apie erdvinių duomenų ir Įmonės teikiamų el. paslaugų pasinaudojimo galimybes.

 

IX SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Už Darnumo politikos parengimą, atnaujinimą, keitimą atsako Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas ŽŪDC darbuotojas.
 2. Darnumo politika keičiama, atnaujinama esant poreikiui arba Įmonės vadovybės iniciatyva, bet ne rečiau kaip kas dveji metai, reaguojant į pokyčius Įmonėje, Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, ŽŪDC valdybos ar Įmonės vadovybės sprendimus ir kitus objektyvius veiksnius.
 3. Įmonė kasmet rengia Darnumo pažangos ataskaitą, kuri yra Įmonės metinio veiklos plano ataskaitos dalis. Darnaus vystymosi principai ir praktikos įtraukiami į Įmonės strateginį veiklos planą ir skelbiami ŽŪDC interneto svetainėje.
 4. Už Darnumo politikos įgyvendinimą atsakingas bei Darnumo politikoje nurodytus planus ir ataskaitas rengia atsakingas Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. 
 5.  Duomenis reikalingus Darnumo politikoje nurodytiems planams sudaryti ir ataskaitoms ruošti, teikia:
 • 34.1. aplinkos apsaugos (išorinis poveikis) srityje – departamentų direktoriai;  
 • 34.2. aplinkos apsaugos (poveikis Įmonės viduje) srityje – Įmonės Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas; 
 • 34.3. santykių su darbuotojais srityje – Įmonės Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vadovas;  
 • 34.4. santykių su suinteresuotosiomis šalimis srityje – Įmonės departamentų direktoriai ir Įmonės vadovybės atstovas kokybei; 
 • 34.5. santykių su visuomene srityje – Įmonės  Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas ir vadovybės atstovas kokybei; 
 • 34.6. veiklos etikos ir skaidrumo srityje – Įmonės darbuotojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įmonėje. 
 1. Darnumo politika yra viešai skelbiama Įmonės interneto svetainėje.
 2. Su Darnumo politika supažindinami visi ŽŪDC darbuotojai dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ priemonėmis.

Darnumo įgyvendinimo planas

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top