Teisės aktai

2013 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 52/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIb priedas dėl pusiau putojančio vyno, gazuoto pusiau putojančio vyno ir rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos

2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą

2009 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 504/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 546/2003 dėl tam tikrų pranešimų, susijusių su Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 2771/75, (EEB) Nr. 2777/75 ir (EEB) Nr. 2783/75 taikymu kiaušinių ir paukštienos sektoriuose

2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 484/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1975/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis

2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 74/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003

2009 m. sausio 19 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 72/2009 dėl bendros žemės ūkio politikos pakeitimų, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 320/2006, (EB) Nr. 1405/2006, (EB) Nr. 1234/2007, (EB) Nr. 3/2008 ir (EB) Nr. 479/2008 bei panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 1883/78, (EEB) Nr. 1254/89, (EEB) Nr. 2247/89, (EEB) Nr. 2055/93, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 2596/97, (EB) Nr. 1182/2005 ir (EB) Nr. 315/2007

2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB

2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 504/2008, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas ( Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas)

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1974/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

2006 m. birželio 20 d. Komisijos sprendimas Nr. 2006/427/EB, nustatantis grynaveislių veislinių galvijų produktyvumo kontrolės ir jų genetinės vertės nustatymo metodus

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo

2001 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2419/2001 nustatantis išsamias integruotos administravimo ir kontrolės sistemos taikymo tam tikroms Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3508/92 nustatytoms Bendrijos pagalbos schemoms taisykles

2002 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 315/2002 dėl šviežių ir atšaldytų avienos skerdenų kainų Bendrijos tipinėse rinkose ištyrimo

2000 m. liepos 17 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1760/2000/EB, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97

1996 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 745/96 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1469/95 dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, atsižvelgiant į tam tikrus EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamų operacijų gavėjus, taikymo taisykles

1992 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3508/92, nustatantis tam tikrų Bendrijos pagalbos schemų integruotą administravimo ir kontrolės sistemą

2022 m. gruodžio 29 d. Nr. 1326 „Dėl Gyvūnų augintinių registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. 1145 „Dėl socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020 m. spalio 21 d. Nr. 1178 “Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Pašarų ūkio subjektų registro nuostatų patvirtinimo”

2016 m. lapkričio 2 d. Nr. 1100 Dėl atlyginimo už Gyvūnų augintinių registro duomenų, registro informacijos ir (arba) registrui pateiktų dokumentų kopijų teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo nustatyti Gyvūnų augintinių registro išduodamų pažymų įkainiai

2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 1268 Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo

2015 m. birželio 26 d. Nr. 667 Dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo

2014 m. liepos 22 d. Nr. 722 “Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo”

2013 m. lapkričio 27 d. Nr. 1111 Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo

2009 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1125 Dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) duomenų atnaujinimo programos patvirtinimo

2007 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 875 Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo

2007 m. vasario 13 d. Nr. 189 Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo

2007 m. sausio 3 d. Nr. 4 Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities valstybės registrų duomenų teikimą dydžių patvirtinimo

2006 m. gruodžio 6 d. Nr. 1211 Dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo koncepcijos patvirtinimo

2006 m. spalio 11 d. Nr. 987 Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo

2006 m. kovo 14 d. Nr. 247 Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo

2005 m. gruodžio 20 d. Nr. 1361 Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro nuostatų patvirtinimo

2004 m. vasario 6 d. Nr. 135 Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo

2003 m. birželio 25 d. Nr. 817 Dėl ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo

2002 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1351 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo

2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1728 Dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos patvirtinimo

1998 m. lapkričio 10 d. Nr. 1313 Dėl gyvulių registravimo ir identifikavimo programos

1997 m. kovo 13 d. Nr. 222 Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo

1996 m. liepos 15 d. Nr. 840 Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo

2023 m. balandžio 7 d. Nr. 3D-235 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. kovo 30 d. Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2023 m. kovo 2 d. Nr. 3D-122  “Dėl duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo” 

2023 m. kovo 8 d. Nr. 3D-133 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-713 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

2022 m. lapkričio 17 d. Nr. 3D-546 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-404 „Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2022 m. spalio 13 d. Nr. 3D-609 “Dėl duomenų apie druską, maisto papildus (vitaminus) ir mišinėlius kūdikiams teikimo taisyklių patvirtinimo”

2021 m. spalio 7 d. Nr. 3D-631 „Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

2022 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-238 „Dėl įvežamų iš Ukrainos gyvūnų augintinių registravimo“

2021 m. gruodžio 9 d.  Nr. 3D-797 “Dėl 2021 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo “

2021 m. gruodžio 6 d. Nr. 3D-787 “Dėl Žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 ” Dėl Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2021 m. balandžio 4 d. 3D-217  “Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

2021 m. kovo 17 d. 3D-175 “Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 “Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

2021 m. kovo 17 d. 3D-174 “Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 “Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”

2021 m. kovo 15 d. Nr. 3D-512 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

2021 m. vasario 3 d. Nr. 3D-75 “Dėl 2020 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo”

2021 m. sausio 22 d. Nr. 3D-48 “Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

2021 m. sausio 29 d. Nr. 3D-63 “Dėl 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo”

2021 m. sausio 25 d. Nr. 3D-49 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo nr. 3d-404 „Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

2021 m. sausio 6 d. 3D-5 “Dėl techninės klaidos ištaisymo žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. 3D-886 “Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 “Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-886 “Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 “Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. 3D-274 “Dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2020 m. lapkričio 16 d. Nr. 3D-792 “Dėl 2020 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo”

2020 m. spalio 27 d. Nr. 3D-735 “Dėl laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo”

2020 m. spalio 9 d. Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID – 19 krizė (39 B straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-634 “Dėl pagalbos kailinių žvėrelių auginimo veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID – 19 2020 m., teikimo taisyklių patvirtinimo”

2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-633 “Dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2020 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 3D-583 “Dėl 2020 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2020 m. liepos 27 d. Nr. 3D-557 „Dėl laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. birželio 20 d. Nr. 3D-491 „Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2020 m. birželio 9 d. Nr. 3D-427 „Dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID – 19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. birželio 9 d. Nr. 3D-426 “Dėl laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-348 “Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-39 “Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-347 “DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. kovo 19 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-246 „DĖL DUOMENŲ APIE MĖSOS GAMYBĄ, KIAUŠINIŲ GAVYBĄ IR PREKYBĄ ŠIAIS PRODUKTAIS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-322 “Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-385 “Dėl duomenų apie etilo alkoholį ir vyno produktus teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

2020 m.  balandžio 14  d. Nr. 3D-286 “Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 3D-280 “DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-416 „DĖL DUOMENŲ APIE PIENĄ IR PIENO GAMINIUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”

2020 m. vasario 14 d. Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2020 m. vasario 6 d. Nr. 3D-76 “Dėl 2019 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo”

2020 m. sausio 8 d. Nr. 3D-9 “Dėl galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo”

2019 m. lapkričio 29 d. Nr. 3D-666 “Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo”

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. 3D-521 „Dėl 2019 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo“

2019 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-503 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 “Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016 – 2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr. 3D-501 “Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-499 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2019 m. birželio 13 d. Nr. 3D-367 Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. birželio 7 d. Nr. 3D-351 „Dėl pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“

2019 m. vasario 14 d. Nr. 3D-84 2018 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžiai

2018 m. gruodžio 6 d. Nr. 3D-873 Dėl paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo

2018 m. spalio 30 d. Nr. 3D-776 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-941 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ BEI ŪKINIŲ GYVŪNŲ KAINŲ TYRIMO“ PAKEITIMO

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. 3D-836 „Dėl 2018 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo“

2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 3D-811 “Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymo nr. 3D-182 „Dėl komisijos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti sudarymo“ pakeitimo”

2018 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-673 „Dėl 2018 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo“

2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-625 “Dėl 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2018 m. birželio 8 d. 3D-375 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 “Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2018 m. vasario 28 d. Nr. 3D-130 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Kovo 27 d. Įsakymo nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2018 m. vasario 8 d. Nr. 3D-75 “Dėl 2017 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo”

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 3D-844 „Dėl Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-602 “Dėl 2017 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo”

2017 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 3d-527 Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2017 m. liepos 25 d. 3D-493 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 “Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2017 m. kovo 9 d. Nr. 3D-162 dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-959 “Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 3D-463 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-416 „DĖL DUOMENŲ APIE PIENĄ IR PIENO GAMINIUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.

2017 m. vasario 3 d. Nr. 3D-78 dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-531 „Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2017 m. sausio 24 d. Nr. 3D-47 Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo

2016 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D- 532 Dėl tikslinės paramos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D- 531 Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. liepos 19 d. Nr. 3D-418 dėl Žemės ūkio ministro 2011 m. Gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-941 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo“ pakeitimo

2016 m. liepos 1 d. Nr. 3D-399, dėl Žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. birželio 20 d. Nr. 3D-373 Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. birželio 1 d. Nr. 3D-339 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-191 Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-190 Dėl pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 m. balandžio 7 d. Nr. 3D-186 Dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. kovo 23 d. Nr. 3D-151 Dėl 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo

2016 m. vasario 10 d. Nr. 3D-65 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Liepos 27 d. Įsakymo nr. 3d-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. sausio 29 d. Nr. 3D-44 Dėl 2015 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 3D-971 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-775 Dėl Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-607 “Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo” pakeitimo

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-774 dėl Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-606 “Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo” pakeitimo

2015 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-959 Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. 3D-943 Dėl Žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. gruodžio 4 d. Nr. 3D-897 Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo

2015 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-859 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-416 „DĖL DUOMENŲ APIE PIENĄ IR PIENO GAMINIUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-856 Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 „Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo

2015 m. lapkričio 13 d. Nr. 3D-846 Dėl laikinosios išskirtinės paramos pieno gamintojams skyrimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. liepos 27 d. Nr. 3D-604 Dėl Žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo nr. 146 „Dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. gegužės 22 d. Nr. 3D-412 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Sausio 7 d. įsakymo nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. sausio 7 d. Nr. 3D-9 Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 3D-621 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo nr. 3D-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. liepos 27 d. Nr. 3D-603 Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo”

2015 m. liepos 7 d. Nr. 3D-553 Dėl galvijų, avių, ožkų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo”

2015 m. birželio 5 d. Nr. 3D-459 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. 3D-1021 „Dėl laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Rederacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-348 „Dėl galvijų, avių, ožkų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo“

2015 m. balandžio 23 d. Nr. 3D-311 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. 3D-1021 „Dėl laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. balandžio 9 d. Nr. 3D-270 „Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2015 m. balandžio 3 d. Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. balandžio 1 d. Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. kovo 18 d. Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2013 m. gruodžio 5 d. Nr. 3D-819 „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014-2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. kovo 31 d. Nr. 3D-238 Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-819 „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014-2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. kovo 20 d. Nr. 3D-196 Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo nr. 3d-490 „Dėl pieno gamybos kvotų pardavimo aukciono organizavimo ir aukciono organizavimo darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2015 m. vasario 04 d. Nr. 3D-58 “Dėl 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už gyvulius ir pasėlius mokėjimo”

2015 m. vasario 13 d. Nr. 3D-98 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014m. lapkričio 14 d nr. 3d-857 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo nr. 3d-941 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų turgavietėse ir kaimo vietovių parduotuvėse tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-987 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. Sausio 28 d. Įsakymo Nr. 3D-49 „Dėl duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-1002 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo nr. 3d-404 „Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-1011 Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-1012 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-416 „Dėl duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-1003 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 23 Nr. 3D-996 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3D-28 “Dėl atlyginimo už Ūkinių gyvūnų registro duomenų teikimą dydžių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-984 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-39 „Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo“ pakeitimo

2014 m. spalio 15 d. Nr. 3D-730 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-90 „Dėl duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. 3D-1021 Dėl laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. 3D-854 Dėl 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2014 m. spalio 13 d. Nr. 3D-727 Dėl 2014 metų specialiosios paramos už pieną paramos dalies avansu ir paramos dydžio patvirtinimo

2014 m. liepos 31 d. Nr. 3D-448 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2014 m. liepos 28 d. Nr. 3D-442 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2014 m. liepos 2 d. Nr. 3D-401 Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2014–2015 kvotos metams

2004 m. liepos 1 d. Nr. 3D-385 “Dėl Informacijos alkoholio sektoriuje teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2014 m. birželio 23 d. Nr. 3D-382 “Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014 m. balandžio 17 d. Nr. 3D-222 Dėl 2014 metų specialiosios paramos už pieną administravimo taisyklių patvirtinimo

2014 m. vasario 4 d. Nr. 3D-73 Dėl Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklių patvirtinimo

2014 m. sausio 29 d. Nr. 3D-58 Dėl 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2013 m. gruodžio 23 d. Nr. 3D-883 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ pakeitimo

2013 m. vasario 28 d. Nr. 3D-152 Dėl Paraiškų priėmimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

2012 m. spalio 2 d. Nr. 3D-774 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

2012 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 3D-658 Dėl pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklių patvirtinimo

2012 m. liepos 16 d. Nr. 3D-607 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo

2012 m. liepos 5 d. Nr. 3D-565 Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2012–2013 kvotos metams

2012 m. gegužės 17 d. Nr. 3D-350 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius 2012 m. skyrimo

2012 m. kovo 15 d. Nr. 3D-171 Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo

2012 m. kovo 5 d. Nr. 3D-139 Dėl žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2012 metais parengiamųjų darbų organizavimo

2012 m. vasario 14 d. Nr. 3D-105 Dėl ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo

2011 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-960 Dėl prašymų skirti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už galvijus 2010 m. teikimo

2011 m. gruodžio 27 d. Nr. 3D-941 Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo

2011 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-929 Dėl 2011 metų atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2011 m. gruodžio 16 d. Nr. 3D-924 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-238 “Dėl galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2011 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-857 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2011 m.

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. 3D-847 Dėl 2011 metų specialiųjų, skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus dydžių ir mokėjimo

2011 m. liepos 22 d. Nr. 3D-595 Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo

2011 m. birželio 6 d. Nr. 3D-465 Dėl tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2013 m. taisyklių patvirtinimo

2011 m. gegužės 16 d. Nr. 3D-404 Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo

2011 m. balandžio 12 d. Nr. 3D-324 Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo

2011 m. balandžio 12 d. Nr. 3D-325 Dėl kiaulių (išskyrus veislinių) ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. 3D-1106 Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010 m. lapkričio 9 d. Nr. 3D-990 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2010 m.

2010 m. spalio 25 d. Nr. 3D-943 Dėl 2010 m. specialiųjų, skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų dydžių ir mokėjimo

2010 m. spalio 19 d. Nr. 3D-928 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2010 m. taisyklių patvirtinimo

2010 m. spalio 19 d. Nr. 3D-919 Dėl arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo

2010 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 3D-707 “Dėl Žuvininkystės statistinių duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo”

2010 m. liepos 16 d. Nr. 3D-675 Dėl kontrolinių žemės sklypų (bl3) tinkamumo paramai tiesioginėmis išmokomis skirti įvertinimo

2010 m. birželio 8 d. Nr. 3D-551 Dėl arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo

2010 m. balandžio 13 d. Nr. 3D-333 Dėl avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, skaitytuvų tiekėjų patvirtinimo

2010 m. kovo 26 d. Nr. 3D-278 Dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2010 m. taisyklių patvirtinimo

2010 m. kovo 19 d. Nr. 3D-246 Dėl duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo

2010 m. vasario 18 d. Nr. 3D-125 Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2010 metais parengiamųjų darbų

2010 m. vasario 1 d. Nr. 3D-66 “Dėl duomenų apie mineralinių trąšų didmeninę prekybą teikimo taisyklių patvirtinimo”

2009 m. gruodžio 8 d. Nr. 3D-947 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2009 m.

2009 m. gruodžio 7 d. Nr. 3D-934 Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo

2009 m. gruodžio 3 d. Nr. 3D-924 Dėl 2009 m. specialiųjų, ekstensyvinimo ir skerdimo išmokų dydžių ir mokėjimo

2009 m. lapkričio 5 d. Nr. 3D-834 Dėl galvijų genetinio vertinimo pagal produktyvumo, reprodukcijos, ūkinio naudojimo trukmės požymius metodikų ir Veislinių bulių vertinimo komisijos patvirtinimo

2009 m. birželio 15 d. Nr. 3D-426 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2009 m. taisyklių patvirtinimo

2009 m. birželio 5 d. Nr. 3D-416 Dėl duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo

2009 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-306 Dėl sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo

2009 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-357 Dėl prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo

2009 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-355 Dėl prekybos žemės ūkio produktais turgavietėse darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo

2009 m. gegužės 5 d. Nr. 3D-312 Dėl gyvulių sėklinimo pažymėjimo, veislinių bulių reproduktorių spermos dozių ir galvijų kergimo apskaitos taisyklių patvirtinimo

2009 m. balandžio 22 d. Nr. 3D-269 Dėl laikotarpio prašymams mokėti atsietas nuo gamybos papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už 2007 metais laikytas karves žindenes ir telyčias nustatymo

2009 m. balandžio 14 d. Nr. 3D-246 Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų ribų elektroninio įbraižymo žemėlapiuose ir paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti elektroninio pildymo 2009 m.

2009 m. kovo 27 d. Nr. 3D-202 Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2009–2010 kvotos metams

2009 m. kovo 20 d. Nr. 3D-188 Dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009 m. taisyklių patvirtinimo

2009 m. kovo 18 d. Nr. 3D-172 Dėl žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų ribų įbraižymo žemėlapiuose 2009 metais taisyklių

2009 m. kovo 10 d. Nr. 3D-157 Dėl dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo papildymo

2009 m. vasario 20 d. Nr. 3D-114 Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2009 metais parengiamųjų darbų

2009 m. vasario 12 d. Nr. 3D-90 Dėl duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo

2009 m. vasario 6 d. Nr. 3D-66 Dėl gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo

2009 m. sausio 22 d. Nr. 3D-28 Dėl atlyginimo už Ūkinių gyvūnų registro duomenų teikimą dydžių aprašo patvirtinimo

2008 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 3D-461 Dėl bičių maitinimo ekologiniuose bitynuose 2008 m.

2008 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 3D-450 Dėl prašymų skirti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už galvijus 2009 m. teikimo termino pratęsimo

2008 m. liepos 31 d. Nr. 3D-431 Dėl reikalavimo išlaikyti daugiamečių ganyklų arba pievų plotus

2008 m. birželio 26 d. Nr. 3D-357 Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo

2008 m. birželio 13 d. Nr. 3D-333 Dėl dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimo taisyklių

2008 m. balandžio 22 d. Nr. 3D 230 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2008 m. taisyklių patvirtinimo

2008 m. balandžio 8 d. Nr. 3D 194 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2008 m. balandžio 2 d. Nr. 3D-182 Dėl komisijos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti sudarymo

2008 m. kovo 20 d. Nr. 3D-161 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2008 vasario 6 d. Nr. 3D-60 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2008 m. vasario 6 d. Nr. 3D 58 Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo

2008 m. sausio 28 d. Nr. 3D-49 Dėl duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

2008 m. sausio 23 d. Nr. 3D-39 Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo

2008 m. sausio 16 d. Nr. 3D-23 Dėl valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo

2007 m. spalio 10 d. Nr. 3D-451 Dėl ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo

2007 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-404 Dėl papildomų nacionalinių nuo gamybos atsietų tiesioginių išmokų už rinkai patiektą pieną mokėjimo 2007 m. taisyklių patvirtinimo

2007 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 3D-383 Dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2007 m. liepos 23 d. Nr. 3D-352 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius mokėjimo

2007 m. liepos 10 d. Nr. 3D-327 Dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų patvirtinimo

2007 m. balandžio 13 d. Nr. 3D-162 Dėl valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklių patvirtinimo

2007 m. balandžio 6 d. Nr. 3D-152 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2007 m. balandžio 6 d. Nr. 3D-151 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2007 m. vasario 12 d. Nr. 3D-58/D1-82 Dėl Į dirvą patekusio azoto kiekio ir gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2007 m. vasario 2 d. Nr. 3D-45 Dėl pieno gamybos kvotos skyrimo iš nedalijamo rezervo 2007–2008 kvotos metams

2006 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-512 Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo

2006 m. spalio 2 d. Nr. 3D-384 Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo

2006 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 3D-312 Dėl paraiškų pieno gamybos kvotoms iš bendrojo rezervo gauti 2007–2008 kvotos metams administravimo

2006 m. birželio 28 d. Nr. 3D-274 Dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių

2006 m. birželio 15 d. Nr. 3D-252 Dėl pakartotinio laikotarpio paraiškoms dėl 2005–2006 kvotos metų pieno gamybos kvotų nepaėmimo į bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervą nustatymo

2006 m. gegužės 16 d. Nr. 3D-203 Dėl pieno gamybos kvotos grąžinimo pareiškėjams, 2005 m. ir 2006 m. teikusiems paraiškas paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“

2006 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-201 Dėl pieno gamybos kvotų grąžinimo iš rezervo

2006 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-131 Dėl darbo grupės sudarymo

2006 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-127 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisyklių patvirtinimo

2005 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-586 Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms

2005 m. spalio 4 d. Nr. 3D-472 Dėl pieno gamybos kvotų iš 2005–2006 kvotos metų nacionalinės kvotos nedalinamo rezervo skyrimo taisyklių patvirtinimo

2005 m. liepos 21 d. Nr. 3D-354 Dėl pieno gamybos kvotų iš rezervo gavimo 2006–2007 kvotos metams

2005 m. vasario 23 d. Nr. 3D-97 Dėl ūkio subjekto tiekti galvijų, avių ir ožkų ausų įsagus bei ženklinimo įrangą patvirtinimo

2005 m. vasario 1 d. Nr. 3D-50 Dėl papildomų tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2005 m. taisyklių patvirtinimo

2004 m. gruodžio 14 d. Nr. 3D-663 Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo

2004 m. gegužės 28 d. Nr. 3D-324 Dėl gyvulių skaičiaus prilyginimo vienam sutartiniam gyvuliui bei augalų priskyrimo augalų grupėms ekologinės gamybos ūkiuose

2004 m. balandžio 27 d. Nr. 3D-238 Dėl galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

2004 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-156 Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

2004 m. kovo 12 d. Nr. 3D-106 Dėl galvijo paso formos patvirtinimo

2004 m. vasario 27 d. Nr. 3D-72 Dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių

2003 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-564 Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo

2003 m. birželio 16 d. Nr. 3D-234 dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

2003 m. kovo 31 d. Nr. 3D-131 Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų

2003 m. vasario 26 d. Nr. 3D-66 Dėl žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo

2002 m. spalio 3 d. Nr. 399 Dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo

2002 m. kovo 27 d. Nr. 105 Dėl pripažintų veislininkystės institucijų funkcijų

2001 m. birželio 29 d. Nr. 220 Dėl kilmės knygų nuostatų

2000 m. gruodžio 28 d. Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo

2024-04-10 Nr. 1V-165 Gyvulių ir žvėrelių supirkimo ir skerdimo, mėsos gamybos ir pardavimo statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo

2021-02-15 Nr. 1V-16 Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo

2021-02-15 Nr. 1V-15 Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo

2021-01-06 Nr. 1V-2 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-12-21 Nr. 1V-163 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-12 Nr. 1V-128 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-10-12 Nr. 1V-128 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-05-29 Nr. 1V-64 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-04-20 Nr. 1V-53 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-45 „Dėl pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos už 20_-20_ metų apskaitos laikotarpį formos patvirtinimo“ pakeitimo

2020-04-06 Nr. 1V-50 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-03-06 Nr. 1V-36 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-12-10 Nr. 1V-170 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-11-05 Nr. 1V-146 Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61, „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-08-08 Nr. 1V-103 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-05-22 Nr. 1V-72 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. gegužės  20 d. Nr. 1V-70 Dėl paukščių skerdimo, paukštienos gamybos, kiaušinių gavybos ir prekybos šiais produktais statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo

2019-02-11 Nr. 1V-19 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-01-31 Nr. 1V-13 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. sausio 23 d. Nr. 1V-9 Dėl gyvulių ir žvėrelių supirkimo ir skerdimo, mėsos gaminių gamybos ir prekybos statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo

2018-09-25 Nr. 1V-152 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2018-05-24 Nr. 1V-87 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2018-04-23 Nr. 1V-71 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-45 „Dėl pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos už 20_-20_ metų apskaitos laikotarpį formos patvirtinimo“ pakeitimo

2018-01-26 Nr. 1V-194 Dėl bulvių, daržovių, pievagrybių, vaisių ir uogų rinkos statistinio tyrimo metodikos tvirtinimo

2018-11-26 Nr. 1V-195 Dėl žalio karvių pieno supirkimo, pardavimo, pieno gaminių gamybos ir prekybos statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo

2018-08-22 Nr. 1V-133 – Dėl kombinuotųjų, sausųjų pašarų ir premiksų gamybos ir prekybos statistinio tyrimo metodikos tvirtinimo 

2018-05-11 Nr. 1V-83 – Dėl grūdų ir aliejinių augalų sėklų rinkos statistinio tyrimo metodikos tvirtinimo

2018-01-30 Nr.  1V-17- Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-56 „Dėl pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2017-09-07 Nr. 1V-141 – Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-223 “Dėl Gyvūnų augintinių registro klasifikatorių patvirtinimo” pakeitimo

2017-09-01 Nr. 1V-135 – Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1V-30 “Dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo” pakeitimo

2017-09-01 Nr. 1V-133 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-07-25 Nr. 1V-22 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-03-20 Nr. 1V-55 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-02-06 Nr. 1V-30 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-01-24 Nr. 1V-23 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-01-24 Nr. 1V-61 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-01-12 Nr. 1V-13 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-12-23 Nr. 1V-185 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1V-30 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo

2016-10-28 Nr. 1V-155 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-08-24 Nr. 1V-121 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-07-29 Nr. 1V-109 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-07-27 Nr. 1V-106 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-06-16 Nr. 1V-87 – Dėl VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-05-02 Nr. 1V-62 – Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gyvūnų ir pieno apskaitos departamento gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus nuostatų ir darbuotojų pareiginių instrukcijų tvirtinimo

2016-04-11 Nr. 1V-45 – Dėl pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos už 20_-20_ metų apskaitos laikotarpį formos patvirtinimo

2016-01-19 Nr. 1V-12 – Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teikiamų paslaugų įkainių ir valstybės įmonės žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teikiamų paslaugų įkainių apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo tvirtinimo

2016-01-12 Nr. 1V-5 – Dėl galvijo paso ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento įkainių tvirtinimo

2015-12-28 Nr. 1V-223 – Dėl gyvūnų augintinių registro klasifikatorių patvirtinimo

2015-10-16 Nr. 1V-3 – Dėl asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybės įmonėje žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre taisyklių patvirtinimo

2015-07-07 Nr. 1V-136 – Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1V-30 “Dėl ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo” pakeitimo

2015-05-21 Nr. 1V-113 – Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir pieno apskaitos departamento Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus nuostatų ir darbuotojų pareiginių instrukcijų tvirtinimo

2015-04-20 Nr. 1V-78 – Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl Registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2015-04-07 Nr. 1V-65 – Dėl parduoto pieno perdirbti kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotam ūkio subjektui mėnesinės ataskaitos formos patvirtinimo

2015-04-03 Nr. 1V-61 – Dėl registruotų pieno supirkėjų sąrašo patvirtinimo

2015-04-02 Nr. 1V-56 – Dėl pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalo tvirtinimo

2014-07-08 Nr. 1V-91 – Dėl VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1V-30 “Dėl ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo” pakeitimo

2014-03-04 Nr. 1V-35 – Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenų teikimo organizavimo, patikros, tvarkymo, suvestinių ataskaitų rengimo ir teikimo EK, kitoms ES bei nacionalinėms institucijoms ir informacijos skelbimo procedūros aprašo tvirtinimo

2013-09-18 Nr. 1V-153 – Dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių sąrašo papildymo

2013-02-12 Nr. 1V-18 – Įsakymas dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių sąrašo papildymo

2013-01-24 Nr. 1V-7 – Įsakymas dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taisyklių tvirtinimo

2012-03-28 Nr. 1V-30 – Dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo

Scroll to Top