Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, VĮ Žemės ūkio duomenų centre yra paskirti duomenų apsaugos pareigūnai (DAP):

 • Ingrida Mitkevičienė, kontaktiniai duomenys: tel. (8 5)  264 8868, el. paštas [email protected]
 • Raimonda Saltanovičiūtė, kontaktiniai duomenys: el. paštas [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda įmonėje užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat dalyvauja sprendžiant visus klausimus, turinčius (galinčius turėti) įtakos asmens duomenų apsaugai, teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu VĮ Žemės ūkio duomenų centre, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: EUR-Lex – 32016R0679 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Informacija apie valstybės įmonėje Žemės ūkio duomenų centre vykdomą vaizdo stebėjimą

 1. Vaizdo stebėjimo metu gautų duomenų valdytojas ir tvarkytojas – valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC), įmonės kodas 306205513, adresas Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius.
 2. Vaizdo stebėjimo ir vaizdo stebėjimo metu gautų duomenų tvarkymo tikslas – asmenų ir turto apsauga.
 3. Vaizdo stebėjimo teisinis pagrindas – ŽŪDC teisėtas interesas apsaugoti asmenis ir turtą.
 4. Tvarkomų asmens duomenų kategorija – į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių asmenų asmens duomenys (asmens atvaizdas, asmens fiziologinio pobūdžio požymiai (pavyzdžiui, judesių / eisenos ypatybės) ir kt.).
 5. Duomenų gavėjai – atitinkamos teisėsaugos institucijos ir kiti subjektai, turintys teisę gauti vaizdo stebėjimo metu gautus duomenis teisės aktų nustatyta tvarka. Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojui (netiesiogiai), kuris teikia ŽŪDC vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugas, jeigu ŽŪDC tokį duomenų tvarkytoją pasitelkia.
 6. Duomenų teikimas į trečiąsias šalis ir (ar) tarptautinėms organizacijoms – duomenys neteikiami.
 7. Vaizdo stebėjimo metu gautų duomenų saugojimo laikotarpis – 14 parų.
 8. Duomenų subjektų teisės, susijusios su ŽŪDC vykdomu vaizdo stebėjimu, įgyvendinamos vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybės įmonėje Žemės ūkio duomenų centre taisyklėmis.
 9. ŽŪDC veiksmus ar neveikimą, susijusius su ŽŪDC vykdomu vaizdo stebėjimu ir vaizdo stebėjimo metu gautų duomenų tvarkymu, duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/, taip pat teismui teisės aktuose nustatyta tvarka.
Scroll to Top