Kokybės politika

PATVIRTINTA

(aktuali redakcija po 2024 m. vasario 20 d įsakymo Nr. 1V-77)

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRO KOKYBĖS POLITIKA

 

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC) yra iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. ŽŪDC nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir įgytą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. ŽŪDC savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Įmonės pagrindinė veikla apima informacinių paslaugų teikimą, registrų ir informacinių sistemų kūrimą, jų funkcionavimo užtikrinimą, tobulinimą ir administravimą; žemės sklypų kadastrinių matavimų ir kitų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, geodezijos, inžinerinių tinklų ir topografijos darbų veiklą, žemės reformos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo dokumentų rengimą, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimą ir kitus, su tuo susijusius darbus, specialiųjų žemės sąlygų bei servitutų nustatymo planų rengimą, dirvožemio, apleistų žemių tvarkymą, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų tvarkymą bei melioracijos darbų vykdymą.

 

ŽŪDC misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys:

MISIJA

Įgalinti Lietuvos žemės ūkio sektoriaus skaitmenizavimą

 

VIZIJA

Pažangus ir tvarus duomenų ir skaitmeninių paslaugų tiekėjas, prisidedantis prie žemės ūkio sektoriaus vystymosi

 

VERTYBĖS

Profesionalumas

 

Turime reikiamas žinias, technologijas, nuolat tobulėjame ir keičiamės.

 

 

 

Teikiamų paslaugų kokybė

 

Siūlome efektyvias, kokybiškas ir konkurencingas paslaugas kurdami ir tvarkydami registrus, informacines sistemas, patikimus, tikslius, išsamius ir aktualius duomenis, inovatyvius ir efektyvius komercinius sprendimus žemėtvarkos, geodezijos, teritorijų planavimo, dirvožemio bei melioracijos srityse.

 

 

 

Bendradarbiavimas

 

Darbą su klientais, bendradarbiais ir kitomis suinteresuotomis šalimis grindžiame atsakomybe ir pasitikėjimu.

 

 

 

Skaidrumas ir atsakingumas

 

Mums rūpi skaidrus ir atsakingas išteklių valdymas, kokybiškos ir laiku atliekamos pareigos.

 

 

 

STRATEGINĖS KRYPTYS

Horizontali strateginė kryptis:

1.    Tapti tvaria organizacija

Strateginės kryptys

2. Užtikrinti kokybišką specialiųjų įsipareigojimų vykdymą

3. Didinti paslaugų kokybę ir modernizuoti veiklą

    

 

ŽŪDC veikla grindžiama šiomis vertybėmis:

 1. Turime reikiamas žinias, nuolat tobulėjame ir keičiamės.
 2. Teikiamų paslaugų kokybė. Siūlome efektyvias, kokybiškas ir konkurencingas paslaugas kurdami ir tvarkydami registrus, informacines sistemas, patikimus, tikslius, išsamius ir aktualius erdvinius duomenis, inovatyvius ir efektyvius komercinius sprendimus žemėtvarkos, geodezijos, teritorijų planavimo srityse.
 3. Bendradarbiavimas. Darbą su klientais ir bendradarbiais grindžiame atsakomybe, pasitikėjimu ir siekiamybe susitarti.
 4. Skaidrumas ir atsakingumas. Mums rūpi skaidrus ir atsakingas išteklių valdymas, kokybiškos ir laiku atliekamos pareigos.

ŽŪDC savo veikloje vadovaujasi Integruotos vadybos sistemos, kuri apima kokybės, informacijos saugumo valdymo, aplinkos apsaugos vadybos sistemų elementus (toliau – IVS), principais pagal tarptautinius standartus: ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2022, ISO 14001:2015 (toliau – ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001). IVS diegimo pagrindas – dėmesys visoms suinteresuotosioms šalims, procesinis požiūris į veiklą, nuolatinis veiklos gerinimas. Vadovaujamės keturių žingsnių principu (planuoti, vykdyti, tikrinti, gerinti), socialiai atsakingu požiūriu į ŽŪDC misiją ir veiklą. ŽŪDC įsipareigoja nuolat gerinti IVS, kurios tikslas – užtikrinti atitikties vertinimo teikiamų paslaugų kontrolę ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą.

ŽŪDC ryšiai su suinteresuotosiomis šalimis grindžiami socialine atsakomybe už daromą poveikį visuomenei ir ekonomikai, sprendimų ir veiklos skaidrumu, etišku elgesiu, suinteresuotųjų šalių interesų tenkinimu ir įstatymų laikymusi.

Siekdami inovatyvumo ir pažangos, vykdydami duomenų skaitmenizavimą bei įgyvendindami atvirų duomenų politiką, tuo pačiu prisidedame prie patikimos ir palankios aplinkos formavimo, taip pat užtikriname stabilų ir tvarų ŽŪDC veiklos vystymą.

 Atsižvelgdamas į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir keliamus reikalavimus, ŽŪDC nustato šias IVS gaires:

 1. Užtikrinti kokybišką paslaugų, atitinkančių suinteresuotųjų šalių poreikius, teikimą, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius, tai yra:
  • valstybinių, žinybinių registrų ir informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir administravimą;
  • kokybišką ir informacijos saugos reikalavimus atitinkantį duomenų rinkimą, apdorojimą, sisteminimą, saugojimą ir viešinimą;
  • pažymų, identifikavimo ir kitų dokumentų išdavimą laiku;
  • teisės aktų reikalavimus atitinkantį statistinės informacijos rinkimą, apdorojimą ir viešinimą;
  • saugių ir kokybiškų informacinių technologijų paslaugų teikimą;
  • patikimų, tikslių, išsamių ir aktualių erdvinių duomenų administravimą;
  • inovatyvių ir efektyvių komercinių sprendimų pasiūlą žemėtvarkos, geodezijos, teritorijų planavimo srityse.
 2. Laikytis strateginių krypčių.
 3. Atitikti su informacinių sistemų ir registrų kūrimu susijusius, taip pat ISO 9001 ir ISO 27001, reikalavimus.
 4. Nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atliekant rizikos vertinimą, monitoringo (stebėsenos) rodiklių veiksmingumo matavimą, vidaus ir išorės auditus, duomenų analizę, įgyvendinant korekcinius veiksmus. Remiantis šios analizės bei vertinimo rezultatais ir IVS, taip pat Vadybos vertinamosios analizės (VVA) išvediniais, yra nustatomi teikiamų paslaugų gerinimo poreikiai ir galimybės. Į šį procesą įtraukiami visi ŽŪDC struktūriniai padaliniai.

ŽŪDC IVS pagrindiniai principai:

 1. Nuolat analizuoti ir vertinti suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, ieškoti būdų, kaip efektyviau tenkinti jų reikalavimus ir juos įgyvendinti. Sėkmingai įgyvendinti konfliktų bei incidentų valdymą.
 2. Laikytis veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir vykdyti pavestas funkcijas, prisiimtus įsipareigojimus. Laikytis atvirų duomenų politikos principų, kurie prisideda prie skaidrios ir kvalifikuotos komunikacijos su vidaus ir išorės suinteresuotosiomis šalimis.
 3. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, nuolat analizuoti, vertinti ir gerinti savo veiklą, efektyviai naudojant turimus išteklius. Paslaugų skaitmenizavimo procesas prisideda prie biurokratinės naštos mažinimo ir žaliojo kurso numatytų tikslų įgyvendinimo.
 4. Atnaujinti įmonės informacijos ir ryšio technologijų infrastruktūrą atsižvelgiant į pasaulines technologijų vystymo tendencijas ir ją efektyviai administruoti.
 5. Užtikrinti tvarkomų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir pasiekiamumą (prieinamumą) bei informacijos valdymo proceso skaitmenizavimą.
 6. Vadovybė nustato IVS tikslus ir jų kryptingai siekia.

                      ŽŪDC darbuotojai, vykdydami kokybės politiką  ir siekdami įgyvendinti kokybės politikos tikslus, laikosi visų  įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų, atsižvelgia į visuomenės interesus, saugo savo ir įmonės reputaciją.

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro kokybės politika yra viešai prieinama visuomenei, žinoma ir suprantama visiems ŽŪDC darbuotojams, nuolat peržiūrima, kad atitiktų naujausius IVS reikalavimus.

_____________________________

Scroll to Top