Aplinkos apsaugos politika

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRO APLINKOS APSAUGOS VALDYMO POLITIKA 
I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro aplinkos apsaugos valdymo politika  (toliau – Aplinkos apsaugos valdymo politika) nustato valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro (toliau – ŽŪDC; Įmonė) aplinkos apsaugos bendrąsias nuostatas ir principus, kurių ŽŪDC įsipareigoja  laikytis vykdydama savo veiklą.  
  2. Įmonė, įgyvendindama savo veiklos strategiją ir Įmonės darnumo politiką, didelį  dėmesį skiria darnios organizacijos vystymui, laikantis aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir  įmonių gerosios valdysenos principų. 
  3. Įmonė, vykdydama viešuosius pirkimus, vadovaujasi Aplinkos apsaugos kriterijų,  kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar  darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 d.  įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos  apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos  perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus,  taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) reikalavimais. 
  4. ŽŪDC identifikavo pagrindines aplinkos apsaugos valdymo sritis, kurioms Įmonės  veikla daro (gali daryti) įtaką:  

4.1. elektros energijos vartojimas; 
4.2. degalų vartojimas; 
4.3. popieriaus naudojimas; 
4.4. atliekų rūšiavimas.  

II SKYRIUS 

APLINKOS APSAUGOS VALDYMO PRINCIPAI 

  1. Įmonė, teikdama paslaugas ir vykdydama kitas jai pavestas funkcijas, prisiima  atsakomybę už jos veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja laikytis šių aplinkos apsaugos  valdymo principų:  

5.1. prisidėti prie klimato kaitos problemų sprendimo ir siekti, kad Įmonė sumažintų  grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį;  
5.2. naudoti (įsigyti ar nuomoti) Įmonės transportą, kuris būtų mažiau taršus, taip pat  savo veikloje vadovautis Alternatyvių degalų įstatymo nuostatomis; 
5.3. skatinti atliekų rūšiavimą ir mažinti Įmonės veiklos metu susidarančių atliekų kiekį;  5.4. atsakingai prižiūrėti valdomus įrenginius ir juos modernizuoti, siekdama gerinti  aplinkos būklę ir visuomenės gyvenimo kokybę; 
5.5. mažinti elektros energijos sąnaudas; 
5.6. mažinti popieriaus sunaudojimą, peržiūrint Įmonės vidinius ir išorinius veiklos  procesus, siekdama sumažinti spausdinamų vidinių ir išorinių dokumentų kiekį;  5.7. nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, kurios teršia aplinką ir kelia pavojų  sveikatai. 
5.8. ugdyti Įmonės darbuotojų kompetenciją ir atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą tiek  darbe, tiek asmeniniame gyvenime;  
5.9. analizuoti Įmonės veikloje daromą neigiamą poveikį aplinkai, vertinti riziką ir  numatyti priemones jam mažinti ar išvengti; galimybes naudoti atsinaujinančius energijos išteklius,  daugiau dėmesio skirti elektros energijos efektyvumo užtikrinimui; 
5.10. stiprinti ryšius su užsakovais ir tiekėjais, kurių požiūris į aplinkos apsaugą,  atsakomybę ir kliento pasitenkinimą sutampa su Įmonės požiūriu; 
5.11. stebėti, kontroliuoti ir Įmonės suinteresuotosioms šalims nuolat atvirai  komunikuoti apie savo veiklos aplinkos apsaugos srityje tikslus, atliktus veiksmus ir pasiektus  rodiklius; 
5.12. stebėti aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pagrįstos tarptautinio standarto ISO  14001:2015, rezultatyvumą ir veiksmingumą, analizuoti, gerinti numatytų tikslų, susijusių su  aplinkos apsaugos valdymu, įgyvendinimą. 

III SKYRIUS 

APLINKOS APSAUGOS VALDYMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

  1. ŽŪDC, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Elektros energijos įstatymu, Alternatyvių  degalų įstatymu, Atliekų tvarkymo įstatymu, taiko šias priemones aplinkos apsaugos principams  įgyvendinti: 

6.1. periodiškai juos identifikuoja ir numato Įmonės strateginiame veiklos plane,  metiniuose veiklos planuose, metiniuose Darnumo politikos įgyvendinimo veiksmų planuose; 6.2. vykdo aplinkos apsaugos valdymo rodiklių stebėseną, peržiūri veiklos procesus, kad jie atitiktų ŽŪDC vidaus ir išorės aplinkos apsaugos srities teisės aktus, ISO 14001:2015 standartą. 7. Aplinkosauginių veiksmų įgyvendinimo stebėsena ir atsakingi darbuotojai nurodyti  Įmonės Darnumo politikos įgyvendinimo ir valdymo plane. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  1. Aplinkos apsaugos valdymo politika yra viešai prieinama visuomenei, žinoma ir  suprantama visiems ŽŪDC darbuotojams, nuolat peržiūrima, kad atitiktų naujausius Įmonėje  taikomos vadybos sistemos reikalavimus. 
  2. Už Aplinkos apsaugos valdymo politikos įgyvendinimo priemonių integravimą į  Įmonės strateginius ir metinius veiklos planus, metinius darnumo politikos įgyvendinimo veiksmų  planus atsakingas Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 
  3. Už Aplinkos apsaugos valdymo politikos principų laikymąsi yra atsakingas kiekvienas  Įmonės darbuotojas, už aplinkosauginių veiksmų įgyvendinimo stebėseną – Įmonės Darnumo  politikos įgyvendinimo ir valdymo plane nurodyti darbuotojai. 
Scroll to Top