Pranešėjų apsauga

Pranešimo apie pažeidimą forma

Informacijos apie pažeidimus teikimas

Pažeidimu laikoma galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Valstybės žemės fondu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, gali jį pateikti vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro kompetentingam subjektui Ritai Latvytei (V.Kudirkos 18-1, Vilnius, +37061468065);
  • atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu [email protected]

Pranešti apie pažeidimus galite raštu, užpildydami formą (atsisiųsti formą Word formatu) arba teikdami laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir faktinės aplinkybės;
  • asmens, pranešančio apie pažeidimą vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas, kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius;
  • ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė kam nors; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas apie tyrimo rezultatus, turėsime galimybę su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes bei informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Informacijos apie pažeidimus vidiniu kanalu teikimo ir konfidencialumo užtikrinimo tvarkos aprašas.
Pranešimų, gautų Valstybinės įmonės Valstybės žemės fondo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nagrinėjimo schema.

Pranešėjų apsauga

Visa gauta informacija apie galimai neteisėtus darbuotojų veiksmus ar kitus pažeidimus yra konfidenciali. Gauta informacija nebus viešinama, perduota pažeidimą padariusiems, planuojantiems daryti ar darantiems asmenims, taip pat nebus atskleidžiama tretiesiems asmenims.

Prieš asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Asmeniui pagal Įstatymą pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas nepriklausomai nuo to ar asmuo bus pripažintas pranešėju.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį, ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisės aktai:

Scroll to Top