Dėl auginamų grybų plotų duomenų įtraukimo į VED apskaičiavimą

Grįžti atgal

Informuojame, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. ir vėlesniais laikotarpiais VED už grybus skaičiuojamas vadovaujantis Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo 101 punktu:

„101. Auginami grybai nuo 2024 m sausio 1 d. į VED apskaičiavimą įtraukiami:

101.1. skaičiuojant VED valdoms, kurių valdytojai iki šio įsakymo įsigaliojimo datos (2023 m. balandžio 29 d.) imtinai yra pateikę paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, pagal plotą, pateiktą naudojant „NMA Agro“ programėlę, taikomas tik Aprašo 5 priedo 4.1 papunkčio reikalavimas;

101.2. skaičiuojant VED po šio įsakymo įsigaliojimo datos:

101.2.1. auginamų grybų, kurių auginamas plotas, pateiktas naudojant „NMA Agro“ programėlę, pagal Aprašo 5 priedo 4 punkto reikalavimus, ir yra ne mažesnis kaip 100 m2;

101.2.2. tik 5 ir 6 prieduose nurodyti auginamų grybų plotai ir rūšys.“

Žemės ūkio veiklos subjektas, siekiantis, kad jo einamaisiais metais deklaruotų grybų plotai būtų įtraukti į VED skaičiavimą, nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 1 d. per „NMA Agro“ mobiliąją programėlę ŽŪDC pateikia duomenis, įrodančius grybų auginimą:

  1. grybų auginimą įrodančio lauko nuotrauką, šio lauko unikalų Nr., jo koordinates, auginamų grybų plotą m2 ir žemės ūkio valdos atpažinties kodą, investicinio projekto Nr., investicinio projekto patvirtinimo datą (Aprašo 6 priedas, 1 forma);
  2. praėjusių kalendorinių metų  pajamas iš grybų bei grybų produkcijos pardavimų bei pardavimus pagrindžiančių pirminių apskaitos dokumentų, pvz., PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, pinigų priėmimo kvitas ir kt., skaičių (Aprašo 6 priedas, 2 forma).

Detaliau apie auginamų grybų duomenų įtraukimą į VED skaičiavimą pateikta skiltyje D.U.K.

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top