Grybų skaičiavimas VED

Skaičiuojant 2023 m. liepos 1 d. žemės ūkio veiklos subjektų žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreiškiamą produkcijos standartine verte (VED), 2023 m. deklaruotų grybų plotų duomenys bus imami iš žemės ūkio veiklos subjekto 2023 m. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos.

VED už grybus skaičiuojamas vadovaujantis Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo 101 punktu:

„101. Auginami grybai nuo 2024 m sausio 1 d. į VED apskaičiavimą įtraukiami:

101.1. skaičiuojant VED valdoms, kurių valdytojai iki šio įsakymo įsigaliojimo datos (2023 m. balandžio 29 d.) imtinai yra pateikę paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, pagal plotą, pateiktą naudojant „NMA Agro“ programėlę, taikomas tik Aprašo 5 priedo 4.1 papunkčio reikalavimas;

101.2. skaičiuojant VED po šio įsakymo įsigaliojimo datos:

101.2.1. auginamų grybų, kurių auginamas plotas, pateiktas naudojant „NMA Agro“ programėlę, pagal Aprašo 5 priedo 4 punkto reikalavimus, ir yra ne mažesnis kaip 100 m2;

101.2.2. tik 5 ir 6 prieduose nurodyti auginamų grybų plotai ir rūšys.“

Skaičiuojant einamųjų metų sausio 1 d. ir liepos 1 d. VED valdoms, kurių valdytojai iki šio įsakymo įsigaliojimo datos (2023 m. balandžio 29 d.) imtinai yra pateikę paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, auginamų grybų plotas bus vertinamas pagal plotą, pateiktą naudojant „NMA Agro“ programėlę ir taikomas tik Aprašo 5 priedo 4.1 papunkčio reikalavimas – nuo 2024 (ir vėlesnių) metų sausio 1 d. iki liepos 1 d. per „NMA Agro“ mobiliąją programėlę ŽŪDC pateikia duomenis, įrodančius grybų auginimą: grybų auginimą įrodančio lauko nuotrauką, šio lauko unikalų Nr., jo koordinates, auginamų grybų plotą m2 ir žemės ūkio valdos atpažinties kodą, investicinio projekto Nr., investicinio projekto patvirtinimo datą (Aprašo 6 priedas, 1 forma).

Žemės ūkio veiklos subjektas, siekiantis, kad jo auginamų grybų plotai būtų įtraukti* einamųjų metų sausio 1 d. ir liepos 1 d. VED skaičiavimus, nuo 2024 (ir vėlesnių) metų sausio 1 d. iki liepos 1 d. per „NMA Agro“ mobiliąją programėlę ŽŪDC pateikia duomenis, įrodančius grybų auginimą:

  1. Grybų auginimą įrodančio lauko nuotrauką, šio lauko unikalų Nr., jo koordinates, auginamų grybų plotą m2 ir žemės ūkio valdos atpažinties kodą, investicinio projekto Nr., investicinio projekto patvirtinimo datą;
  2. Praėjusių kalendorinių metų pajamas iš grybų bei grybų produkcijos pardavimų bei pardavimus pagrindžiančių pirminių apskaitos dokumentų, pvz., PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, pinigų priėmimo kvitas ir kt., skaičių.

* – Į VED apskaičiavimą įtraukiami tik tie auginamų grybų plotai, iš kurių per praėjusius kalendorinius metus gautos pajamos be PVM (perskaičiuotos vienam produkcijos rūšies vienetui) buvo ne mažesnės nei Aprašo 4 priede nurodyta grybų produkcijos rūšies vieneto vertė. Tuo atveju, kai per praėjusius kalendorinius metus gautos pajamos be PVM (perskaičiuotos vienam produkcijos rūšies vienetui) mažesnės nei 4 priede nurodyta grybų produkcijos rūšies vieneto vertė ir auginamų grybų plotas yra mažesnis kaip 100 m2, VED neskaičiuojamas. Jeigu patikrų metu nustatomas plotas yra mažesnis už grybus auginančio žemės ūkio veiklos subjekto nurodytą auginamų grybų plotą, į VED apskaičiavimą įtraukiamas tik šis (patikslintas po patikrų) plotas (arba šio ploto dalis), kuris tenkina Aprašo 5 priedo 2 punkte nurodytą sąlygą dėl iš grybų auginimo gautų pajamų ir yra ne mažesnis kaip 100 m2. (Punktų pakeitimai: Nr. 3D-652, 2023-10-10, paskelbta TAR 2023-10-10, i. k. 2023-19965)

Pavyzdžiai:

Žemės ūkio veiklos subjektas pateikia ŽŪDC duomenis, kad jo auginamų grybų plotas yra 110 m2 ir nurodo, kad per praėjusius kalendorinius metus gavo 20 000 Eur pajamų iš grybų produkcijos, tokiu atveju VED grybams nebus skaičiuojamas – pateikti duomenys neatitinka 4 priede nurodytos grybų produkcijos rūšies vieneto vertės (21 252 Eur).

Žemės ūkio veiklos subjektas pateikia ŽŪDC duomenis, kad jo auginamų grybų plotas yra 90 m2 ir nurodo, kad per praėjusius kalendorinius metus gavo 22 000 Eur pajamų iš grybų produkcijos, tokiu atveju VED grybams nebus skaičiuojamas – pateikti duomenys neatitinka auginamų grybų ploto reikalavimo (ne mažesnis nei 100 m2)

Žemės ūkio veiklos subjektas pateikia ŽŪDC duomenis, kad jo auginamų grybų plotas yra 120 m2 ir nurodo, kad per praėjusius kalendorinius metus gavo 22 000 Eur pajamų iš grybų produkcijos, tokiu atveju VED grybams bus skaičiuojamas – grybų plotas, įtraukiamas į skaičiavimus, sudarys 103,52 m2..

Informacija atnaujinta 2023-10-24

Scroll to Top