Paviršinio vandens telkinių pakrančių, melioracijos griovių apsaugos juostų deklaravimas pagal 4 GAAB standartą

Grįžti atgal

Atkreipiame dėmesį, kad 2024 m. gegužės 7 d. įsigaliojo Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo pakeitimas.

Įgyvendinant 4 GAAB standartą, paviršinio vandens telkinių pakrančių, melioracijos griovių apsaugos juostose pareiškėjams draudžiama dirbti žemę ir paskleisti mineralines trąšas, augalų apsaugos produktus, mėšlą ir (ar) srutas.

Tol, kol nėra įteisintos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos taip, kaip numato Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, deklaruojant žemės ūkio naudmenų laukus turi būti paliktos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos.

Paviršinio vandens telkinių pakrančių, melioracijos griovių apsaugos juostas pagal 4 GAAB standartą privaloma deklaruoti tik tuo atveju, jei jos įrengtos tinkamame paramai kontroliniame žemės sklype, kurio atpažinties kodas bl1 („Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas – sklypas, kurį sudaro dirbamoji žemė (ariamoji žemė, pieva, sodai ir uogynai)“), siekiant atitikti Tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklių 5.2 papunkčio reikalavimą, kad „pareiškėjas paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoje privalo deklaruoti visus valdomus naudmenų ir kitus plotus, už kuriuos jis prašo paramos, taip pat ir visus kitus valdomus naudmenų plotus, nors už juos paramos neprašo“.

Paviršinio vandens telkinių pakrančių, melioracijos griovių apsaugos juostų klasifikatoriaus kodai ir minimalus plotas

 Ne mažesnės kaip 0,01 ha žemės valdymo teise priklausančios paviršinio vandens telkinių pakrančių, melioracijos griovių apsaugos juostos deklaruojamos klasifikatoriaus kodu KEP „Paviršinio vandens telkinių pakrantės, įskaitant apsaugos juostas, pagrioviai“.

Atkreipiame dėmesį, kad juostos, kurioms pasirinktas kodas KEP „Paviršinio vandens telkinių pakrantės, įskaitant apsaugos juostas, pagrioviai“, gali būti deklaruojamos valstybinėje žemėje, neturint žemės valdymo teisę patvirtinančių dokumentų, kaip nustatyta Tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklių 90.10 papunktyje.

 Jei valdomuose plotuose, norima deklaruoti apsaugos juostas, kuriose šiuo metu nėra žemės ūkio naudmenų, plotas yra netinkamas paramai ar tokioje vietoje atliekami paviršinio vandens telkinių, melioracijos sistemų tvarkymo darbai – deklaruojama kodu NEP „Netinkami paramai plotai“.

Jei plotas yra tinkamas paramai, tačiau jame einamaisiais metais atliekami paviršinio vandens telkinių, melioracijos sistemų tvarkymo darbai, apsaugos juosta deklaruojama kodu TPN „Tinkami paramai plotai, kurie einamaisiais metais neatitinka paramos skyrimo reikalavimų“.

 Prie paviršinio vandens telkinių pakrančių, melioracijos griovių apsaugos juostų išskirti nereikia, jei deklaruojamas vientisas ganyklų ir (arba) pievų iki 5 m. arba daugiamečių pievų laukas kartu su apsaugine juosta klasifikatoriaus kodais: 

Kodas Pavadinimas
GPŽ „Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai, svidrės, smilgos, pašiaušėliai, avižuolės, šunažolės, visgės, eraičinsvidrės, dryžučiai, dirsuolės ir kt.) iki 5 metų“
RZV „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“
5PT-7 „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“
5PT-8 „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“
DGP „Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai, svidrės, smilgos, pašiaušėliai, avižuolės, šunažolės, visgės, eraičinsvidrės, dryžučiai, dirsuolės ir kt.) 5 metų ir daugiau“
EPT „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“
EPG „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“
SPT „Specifinių pievų tvarkymas“
5PT-2 „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas (mokamos tiesioginės išmokos)“
ŠLT „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“
EBB „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“
MNP „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“
MNŠ „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse (mokamos tiesioginės išmokos)“
DKP „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“
EKP „Eroduotos žemės keitimas pievomis“
AKP „Ariamosios žemės keitimas daugiametėmis pievomis“

Atkreipiame dėmesį, kad paviršinio vandens telkinių pakrančių, melioracijos griovių apsaugos juostas reikia deklaruoti, jei jos skiriamos atitikčiai pagal 8 GAAB standarto reikalavimus, siekiant paramos pagal ekologinę sistemą „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“.

Prie melioracijos griovių apsaugos juostų deklaruoti neprivaloma, jei laukas yra sertifikuojamas pagal ekologinės gamybos sistemą.

 Su Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo pakeitimais galite susipažinti paspaudę nuorodą.

Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad Žemės ūkio duomenų centro paskyroje socialiniame tinkle YouTube įkelti linijinių kraštovaizdžio elementų braižymo mokymų vaizdo įrašai:

– Paviršinio vandens telkinių pakrančių, pagriovių (kodas KEP) braižymas https://youtu.be/CcdIIhwLMv8

– Ežių (ribinių juostų), palaukių (kodas KEE) braižymas https://youtu.be/BOinMHgtOe8

– Medžių ir krūmų juostų (kodas KEJ) braižymas https://youtu.be/8sAI2KUGcfg

 

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top