Ūkininkų ūkių registras

Ūkininko ūkį įregistruoti gali veiksnus fizinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Ūkininkų ūkius įregistruoja rajonų savivaldybių administracijų Žemės ūkio skyriai pagal ūkininko turimos žemės buvimo vietą. Ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia savivaldybės administracijos darbuotojui duomenis, kurių pagrindu formuojamas prašymas įregistruoti ūkį:
1. ūkininko asmens ir korespondencijos duomenis;
2. ūkio adreso (pagrindinio žemės sklypo) duomenis;
3. ūkyje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenis;
4. neprivalomus žemės ūkio sklypų duomenis, kuriuos ūkininkas pageidaus įtraukti į ūkio duomenis.
Pateikiami šie dokumentai arba jų kopijos:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija;
3. žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją, jeigu naudojamas žemės sklypas (ne ūkio adresas) nė vienam ūkio nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys (kitos sutarties šalies, sutarties dalyko duomenys, sutarties sudarymo ir galiojimo pabaigos datos), patvirtintą ūkininko parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą.
4. jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama:
– partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
– jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;
– ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu (jei nėra sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis).
5. jeigu ūkis paveldimas – visų anksčiau nurodytų dokumentų ir paveldėjimo patvirtinimo dokumentų kopijos.

Prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo galite pateikti savarankiškai per Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalą (VŪRAP).

Jeigu būsimas ūkininkas neturi žemės ūkio srities išsilavinimo ir yra jaunesnis nei 50 metų, jis privalo baigti pasiruošimo ūkininkauti kursus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą. Asmenys, norintys baigti mokymus, pateikia prašymą vienam iš profesinio mokymo teikėjų, turinčių teisę vykdyti mokymus pagal minėtą programą. Profesinio mokymo teikėjų sąrašas skelbiamas VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi Ūkininkų ūkių registre ūkį registruojantiems asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį. Išsamesnė informacija pateikta čia.
Ūkininkas  ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius.

Vienam iš žemės savininkų panorus tapti ūkininku ir įregistruoti savo ūkį, įtraukiant į ūkio duomenis žemės sklypą, priklausantį dviem ar daugiau asmenų, būsimasis ūkininkas jam priklausančią sklypo dalį galės įtraukti į ūkio duomenis kaip nuosavą žemę (Registro portale pasirinkus langelį „Objektas, registruotas NTR“). Kitas dalis – pagal nuomos (panaudos) sutartį, kuri gali būti įregistruota arba neįregistruota Nekilnojamojo turto registre. Jei žemė priklauso sutuoktiniams, tarp jų gali būti sudaryta sutartis, kad vienas iš jų neprieštarauja, kad kitam sutuoktiniui, registruojančiam ūkininko ūkį, būtų perleista jo (jos) žemės dalis. Sutuoktinis taip pat gali būti įtrauktas partneriu į registruojamą ūkį, tokiu atveju reikalingas sutuoktinio sutikimas dėl partnerystės.

Savivaldybės administracijos darbuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pateikimo įrašo ūkio duomenis į Registro duomenų bazę ir įregistruoja ūkį.

Ūkis nėra registruojamas tuo atveju, kai:

 

 • ūkininko veiklos pagrindai neatitinka Ūkininko ūkio įstatymo reikalavimų;
 • pateikti ne visi ūkininko ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;
 • pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

Taip. Priėmus LR ūkininko ūkio įstatymo pataisas ir patvirtinus naują Ūkininkų ūkių registro nuostatų redakciją, nuo 2018 m. ūkininkams atsirado prievolė kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti. Neatnaujinus ūkio duomenų daugiau negu du metus, ūkis išregistruojamas.

Dėl ūkio duomenų atnaujinimo ūkininkas gali kreiptis į rajono, kurio teritorijoje yra jo ūkio adresas, seniūniją arba savivaldybės Žemės ūkio skyrių, arba gali atnaujinti ūkio duomenis savarankiškai per Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalą (VŪRAP).

Ūkis išregistruojamas:

 • ūkininko prašymu;
 • praėjus 1 metams po ūkininko mirties, jeigu nėra įpėdinių ir veikla toliau netęsiama;
 • teismo sprendimu;
 • neatnaujinus ūkio duomenų daugiau negu du metus.
Ūkį iš Ūkininkų ūkių registro išregistruoja savivaldybės administracija, kurioje ūkis buvo įregistruotas. Reikia pateikti prašymą rajono savivaldybės, kurioje registruotas ūkis,  žemės ūkio skyriui, seniūnijai arba savarankiškai per Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalą (VŪRAP)
Taip, ūkininkas gali turėti tik vieną ūkį, tačiau partneriu gali būti keliuose ūkiuose.

Taip, jei kitoje savivaldybėje turite nuosavos ar nuomojamos arba naudojamos pagal panaudos sutartį (nuoma / panauda turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre) žemės ūkio (miškų ar vandens) paskirties žemės. Tokiu atveju Jūs turite kreiptis į rajono savivaldybės žemės ūkio skyrių, kuriame šiuo metu registruotas ūkis, dėl ūkio perkėlimo ir grąžinti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, tada kreiptis į kitą savivaldybę dėl ūkio duomenų atnaujinimo ir, sumokėję valstybinę rinkliavą už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, išsiimti naują ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.

Informacija, kaip gauti pažymą, pateikiama čia .

Išsamią informaciją apie ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymą rasite  čia.

2021 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XIV-680 (toliau – Finansinės apskaitos įstatymas), kuris įsigaliojo 2022 m. gegužės 1 d. Finansinės apskaitos įstatyme įtvirtinami esminiai pakeitimai subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje. Po Finansinės apskaitos įstatymo priėmimo Vyriausybė priėmė du nutarimus: Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 164  nuo  š. m. gegužės 1 d paskelbiamas neturinčiu galios nutarimas Nr. 1333, kuriuo buvo patvirtintas Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašas, o nutarimu Nr. 160 Žemės ūkio ministerija įpareigojama nustatyti finansinės apskaitos tvarką, taikomą ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla.

Žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija), vykdydama Vyriausybės įgaliojimą, parengė ir š. m. balandžio 25 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-280 buvo patvirtinti pagal naujus Finansinės apskaitos įstatymo reikalavimus patobulinti supaprastintos finansinės apskaitos tvarkos bei dvejybinės apskaitos tvarkos aprašai, skirti ūkininkų ūkių ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininkų ūkių verčiasi individualia žemės ūkio veikla, finansinei apskaitai tvarkyti (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b062480c45b11ec8d9390588bf2de65).

Svarbu tai, kad esminių dalykinių pakeitimų apskaitos tvarkos aprašuose neįtvirtinta: supaprastintai apskaitai yra skiriamas vienas ūkininkams gerai žinomas Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose, pirkimų ir pardavimų žurnalas (t. y. ,,žalias žurnalas“, kuris jau yra ūkininkų naudojamas nuo 2000 m.), o  dvejybinei apskaitai – dvejybinės apskaitos tvarkos aprašas ir rekomendacijos finansinėms ataskaitoms užpildyti (pati tvarka ir finansinės ataskaitos taip pat išliko tokios pat, kurios galiojo iki š m. gegužės 1 d.).

Svarbiausi pasikeitimai, kurie įsigaliojo nuo 2022 m. gegužės 1 d.:

 • visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, vykdantys ekonominę veiklą turės tvarkyti finansinę apskaitą kaip ir kiti savarankiškai dirbantys asmenys. Taigi finansinės apskaitos tvarkymas aktualus visiems ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, vykdantiems ekonominę veiklą, t. y. siekiantiems gauti pajamų;
 • ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, finansinę apskaitą reglamentuos ne trys teisės aktai, o vienas žemės ūkio ministro įsakymas, kuriuo patvirtinti supaprastintos apskaitos ir dvejybinės apskaitos tvarkos aprašai;
 • ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, galės patys pasirinkti, kokiu būdu tvarkyti finansinę apskaitą;
 • ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir kuriems reikia parengti finansines ataskaitas, kai to reikalauja paramos taisyklės ar paskolas teikiančios kredito įstaigos, ir toliau finansinę apskaitą galės tvarkyti pasirinkę dvejybinio įrašo būdą. Visi kiti ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, turės teisę pildyti Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose, pirkimų ir pardavimų žurnalą, pasirinktinai popieriniu ar elektroniniu formatu;
 • nuo 2022 m. gegužės 1 d. keičiasi Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalo (,,žaliojo žurnalo) pavadinimas. Dabar jis vadinasi Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalu. Be to, dėl duomenų apsaugos reikalavimų sumažėja informacijos, kuri buvo įrašoma pradedant pildyti žurnalą, pirmajame jo lape. Senojo formato žurnalai gali būti naudojami iki 2025 m. sausio 1 d., tuo atveju, jeigu žurnalo pirmasis lapas užpildomas pagal 2022 m. balandžio 25 d. žemės ūkio ministro įsakymu  Nr. 3D-280 patvirtinto Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos supaprastintos finansinės apskaitos tvarkos aprašo nuostatas (t. y. išbraukiant tam tikrą informaciją ar jos tiesiog nepildant);
 • tvarkant apskaitą dvejybinio įrašo būdu 2022 m. galioja Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant dvejybinio įrašo būdą rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“. 2022 m. metinės ir (ar) tarpinės finansinės ataskaitos turės būti rengiamos vadovaujantis minėtomis rekomendacijomis.

Papildomai informuojame, kad ministerija parengė ir paskelbė savo interneto svetainėje visą aktualią informaciją, susijusią su ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, finansine apskaita (https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/zemes-ir-maisto-ukis/zemes-ukis/ukininku-ukiu-ir-gyventoju-vykdanciu-zemes-ukio-veikla-veiklos-finansine-apskaita).

Informacija, kaip pradėti ekologinės gamybos sertifikavimą pateikiama čia.

Scroll to Top