Geografinių informacinių sistemų skyrius

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos pateikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Teisės akto aktualią redakciją galite rasti čia.

2024 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškų duomenų pildymas vyksta nuo 2024 m. balandžio 15 d. iki birželio 21 d. Patvirtinti paraiškos elektroninę formą bus galima nuo gegužės 2 d.

Pavėluotai paraiškos gali būti pateiktos nuo 2024 m. birželio 22 d. iki liepos 1 d.

Prašymas pakeisti paraiškos duomenis, pateiktas pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpiu, laikomas pavėluotai pateiktu.

PASTABA. Kiekvienais metais paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos teikiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytu laiku.

Pareiškėjas, turintis technines galimybes naudotis elektronine bankininkyste, gali pats deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus adresu https://paseliai.vic.lt, pasirinkęs mygtuką „Prisijungti per El. valdžios vartus“ arba užsisakęs elektroninę paslaugą Elektroninių valdžios vartų portale adresu https://www.epaslaugos.lt.

Taip pat pareiškėjas pagal žemės ūkio valdos centro adresą gali kreiptis į seniūnijos ar savivaldybės darbuotoją.

Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpiui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės (nenugalimos jėgos (force majeure) ar išimtinės aplinkybės). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes (nenugalimos jėgos (force majeure) ar išimtines aplinkybes), bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d., seniūnijos darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotai teikiamą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus, kuris į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) įveda paraiškos duomenis ir paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Agentūra). Pareiškėjas gali pats pateikti paraišką, ją užpildydamas PPIS, o prašymą priimti pavėluotai teikiamą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsti paštu Agentūrai. Agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo.

Po einamųjų metų spalio 1 d. paraiškos visais atvejais nepriimamos.

Pareiškėjas pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpiui iki kitų metų kovo 1 d. gali pats arba seniūnijoje pagal pareiškėjo žemės ūkio valdos centro adresą pataisyti einamaisiais metais patvirtintoje paraiškoje esančias akivaizdžias klaidas, kurias, remdamasi bendru tam tikro atvejo vertinimu, pripažino Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (Agentūra), arba deklaruoti pagal ekologinę gamybą sertifikuojamus laukus.

Pareiškėjas nuo einamųjų metų pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpio pabaigos iki rugsėjo 15 d. gali atsisakyti paramos už lauką, kai Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema (ALNSIS) nustatė lauko neatitikimus žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijams, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas buvo informuotas apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas arba apie Agentūros prašymą pateikti deklaruojamų plotų valdymo teisę patvirtinančius dokumentus ar patikros vietoje metu nustatytus pažeidimus, ar iki rugpjūčio 15 d. keisti žemės ūkio augalo kodą, kai ALNSIS nustatė žemės ūkio augalo kodo neatitikimą deklaruotam plotui, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas buvo informuotas apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas arba apie Agentūros prašymą pateikti deklaruojamų plotų valdymo teisę patvirtinančius dokumentus ar patikros vietoje metu nustatytus pažeidimus. Taip pat, kai ALNSIS nustatė lauko neatitikimus žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijams, paramos atsisakyti už lauką ar keisti augalo kodą gali pirmiau nurodytais atvejais ir terminais pateikdamas prašymą Agentūrai.

Jeigu pareiškėjas nori pakeisti paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, paraiškoje nurodyta banko sąskaita ar kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami, raštu pateikus prašymą Agentūrai, Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje arba per Agentūros portalą https://portal.nma.lt. Teikiant Agentūrai prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Patvirtinti pasirašiusio asmens parašo tikrumą taip pat gali Agentūros darbuotojas. Pareiškėjas privalo nurodyti tik savo asmeninę banko sąskaitą.

Prieiga prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos paskyros įgaliotiems asmenims ir juridinių asmenų vadovams suteikiama užpildžius PRAŠYMĄ SUTEIKTI PRIEIGĄ PRIE PARAIŠKŲ PRIĖMIMO INFORMACINĖS SISTEMOS ir pateikus kitus reikiamus dokumentus. Prašymo formą galima rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje adresu https://zudc.lt/prasymai/ (15 prašymo forma).

 1. Jei pareiškėjas – juridinis asmuo, pateikiamas vadovo, kuris teiks juridinio asmens paraišką ar atliks kitus veiksmus, prašymas ir išrašas iš Juridinių asmenų registro.
 2. Jei pareiškėjas – juridinio asmens įgaliotas asmuo, pateikiamas asmens, kuris teiks juridinio asmens paraišką, prašymas su pridedamu įgaliojimu teikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija).
 3. Jei pareiškėjas – fizinis asmuo ir pageidauja, kad jo paraišką pateiktų kitas fizinis asmuo, pateikiamas asmens, kuris teiks įgaliojusio asmens paraišką, prašymas su pridedamu įgaliojimu teikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo kopija). Šiuo atveju gali būti pateikiamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba supaprastinta tvarka įgaliojimas gali būti sudarytas Įgaliojimų registre adresu https://igaliojimai.lt, kuriame reikėtų pasirinkti viešąją ar administracinę paslaugą „Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje teikiamų duomenų priėmimas“ (detalesnė informacija pateikta VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje adresu https://zudc.lt/prasymai/ (15 prašymo forma).

Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ Žemės ūkio duomenų centrui elektroninio pašto adresu [email protected] arba [email protected] arba pateikti per E. pristatymo informacinę sistemą.

Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo, gavęs prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, gali jungtis adresu https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą kaip fizinis asmuo, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką bei atlikti kitus veiksmus.

PASTABA. Fiziniams asmenims, norintiems patiems jungtis prie savo paraiškos, prašymo suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos pildyti nereikia.

Pareiškėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinius duomenis, turi VĮ Žemės ūkio duomenų centrui pateikti PRAŠYMĄ PATEIKTI DEKLARUOTŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITOS PASKIRTIES LAUKŲ GRAFINIUS DUOMENIS. Prašymo formą galima rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje adresu https://zudc.lt/prasymai/ (14 prašymo forma).

 1. Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas ar jo atstovas, papildomai turi būti pateiktas atstovavimą įrodantis dokumentas: jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas – išrašas iš Juridinių asmenų registro; jei prašymą teikia juridinio asmens atstovas – juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas darbuotojui.
 2. Jeigu prašymą teikia fizinis asmuo ir pageidauja gauti kito fizinio asmens laukų grafinius duomenis, turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba jo kopija). Gali būti pateikiamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba supaprastinta tvarka sudarytas Įgaliojimų registre adresu https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju reikėtų pasirinkti viešąją ar administracinę paslaugą „Duomenų subjekto Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje registruotų dokumentų ar duomenų išdavimas“ (detalesnė informacija pateikta VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje adresu https://zudc.lt/prasymai/ (14 prašymo forma).

Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ Žemės ūkio duomenų centrui elektroninio pašto adresu [email protected] arba [email protected] arba pateikti per E. pristatymo informacinę sistemą.

PASTABA. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinių duomenų rinkinio SHP formatu paruošimas yra apmokestintas.

Pareiškėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų žemėlapio fragmentus, turi VĮ Žemės ūkio duomenų centrui pateikti PRAŠYMĄ PATEIKTI DEKLARUOTŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITOS PASKIRTIES LAUKŲ ŽEMĖLAPIO FRAGMENTĄ (-US). Prašymo formą galima rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje adresu https://zudc.lt/prasymai/ (26 prašymo forma).

 1. Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas ar atstovas, papildomai turi būti pateiktas atstovavimą įrodantis dokumentas: jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas – išrašas iš Juridinių asmenų registro; jei prašymą teikia juridinio asmens atstovas – juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas darbuotojui.
 2. Jeigu prašymą teikia fizinis asmuo ir pageidauja gauti kito fizinio asmens deklaruotų laukų žemėlapio fragmentus, turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba jo kopija). Gali būti pateikiamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba supaprastinta tvarka sudarytas Įgaliojimų registre adresu https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju reikėtų pasirinkti viešąją ar administracinę paslaugą „Duomenų subjekto Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje registruotų dokumentų ar duomenų išdavimas“ (detalesnė informacija pateikta VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto adresu https://zudc.lt/prasymai/  (26 prašymo forma).

Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ Žemės ūkio duomenų centrui elektroninio pašto adresu [email protected] arba [email protected] arba pateikti per E. pristatymo informacinę sistemą.

PASTABA. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų žemėlapio fragmentų paruošimas yra apmokestintas.

Žemdirbiai, kurie:

 1. sutvarkė buvusius netinkamus paramai plotus ir pavertė juos tinkamais paramai gauti;
 2. tinkamus paramai plotus pavertė netinkamais;
 3. išarė daugiametes ganyklas ar pievas;
 4. panaikino arba naujai pasodino daugiamečių sodinių plotus;
 5. išarė deklaruotus 5 metus iš eilės ganyklų ir pievų iki 5 metų plotus;
 6. deklaruoja kraštovaizdžio elementus, kurių nėra kraštovaizdžio elementų sluoksnyje ar pasikeitusi jų konfigūracija,

patys arba padedami seniūnijų darbuotojų visus metus Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tvarkymo posistemyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius kontrolinių žemės sklypų (GKODAS bl1, bl2 (išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių teritorijas), bl3, bl3g, bl4, bl6, bl9, bl9u), žemės ūkio naudmenų ir kraštovaizdžio elementų sluoksnių pasikeitimus.

Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymo bei jų vertinimo ir tikslinimo terminai:

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymo data

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų vertinimo ir tikslinimo data

Iki 2023 m. gruodžio 1 d.

Iki 2024 m. balandžio 1 d.

Nuo 2023 m. gruodžio 2 d. iki 2024 m. deklaravimo pabaigos*

Iki 2024 m. lapkričio 1 d.

Nuo 2024 m. deklaravimo pabaigos iki 2024 m. gruodžio 1 d.

Iki 2025 m. balandžio 1 d.

* Šie sutvarkyti žemės plotai 2024 m. deklaravimo metu gali būti deklaruojami žemės ūkio naudmenų kodu NEP „Netinkami paramai plotai“, papildomai pasirenkant tame plote auginamos kultūros kodą.

Einamųjų metų paraiškų teikimo laikotarpiu PPIS aprašomi ir užmirkę netinkami paramai plotai, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti.

Aprašant pasikeitimus reikia įkelti nuotrauką, kuri turi būti *.jpg, *.png arba *.gif formato, dydis negali viršyti 5 Mb. Taip pat galima įkelti nuotrauką su buvimo vietos gaire (angl. geotag) ar išmatuotą žemės plotą (SHP ar KML formatu).

VĮ Žemės ūkio duomenų centras, tikslindamas kontrolinių žemės sklypų ribas pagal išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų metu aprašytus pasikeitimus, vadovaujasi einamųjų metų ortofotografine medžiaga arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų informacija, palydovo „Sentinel“ vaizdais bei kita medžiaga:

 1. Kai įkeltas matavimas yra neteisingas ar prieštarauja minėtai kartografinei medžiagai, aprašytas kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimas netikslinamas.
 2. Jei VĮ Žemės ūkio duomenų centras einamųjų metų ortofotografinės medžiagos arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų neturi ir pagal turimą aktualią ortofotografinę medžiagą kontrolinio žemės sklypo pataisyti negali, vykstama į patikras vietoje.
 3. Jeigu nuvykus į patikrą vietoje išankstinio kontrolinio žemės sklypo aprašymo metu aprašytas pasikeitimas neatitinka, kontrolinio žemės sklypo ribos netikslinamos. O vėlesniais metais to paties pareiškėjo aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai bus tikslinami tik tada, kai VĮ Žemės ūkio duomenų centras gaus vėlesnių metų naujausią ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinę informaciją.

KŽSRP tikslinimo eigą galima stebėti elektroniniame žemėlapyje.

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tikslinimo eigą pagal padėtus taškus galima stebėti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainės www.zudc.lt skiltyje „Informacija“ paspaudus mygtuką „Žemėlapiai ir mygtuką „KŽS atnaujinimas“.

Padėtus taškus darbuotojai peržiūri kiekvieną dieną ir duomenys programoje atnaujinami kas 48 val. Žemėlapyje skirtingų spalvų taškais pažymėta kontrolinių žemės sklypų duomenų tvarkymo būsena. Pakoreguota kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė minėtame žemėlapyje atnaujinama vieną kartą per savaitę.

Žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, ar sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Augalų apsaugos produktais purškiamų žemės plotų ar augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos administravimo posistemio (AAPIS) (įvedęs adresą http://paseliai.vic.lt ir pasirinkęs Purškimų / sėjos registravimas) arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo ne vėliau kaip prieš 2 dienas užregistruoti būsimą purškimą arba sėklos sėją.

Žemės naudotojas, registruodamas purškimą ar sėklos sėją, AAPIS nurodo fizinio arba juridinio asmens kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, planuojamo purškimo ar sėklos sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), augalų pavadinimą, naudojamų augalų apsaugos produktų (vieno–trijų) pavadinimus.

VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainės https://www.zudc.lt skiltyje „Informacija“ paspaudus skiltį „Žemėlapiai ir mygtuką „Purškimų / sėjos peržiūra“ viešai skelbiama informacija apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, ir (ar) augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, sėją.

Žemėlapyje „Purškimų / sėjos peržiūra“ yra pažymėta purškimo ar sėjos data, laikas (pradžia ir pabaiga), vieta, naudojamų augalų apsaugos produktų (vieno – trijų) pavadinimai.

Informacija apie augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos sėją žemėlapyje matoma 12 mėnesių nuo informacijos apie sėją pateikimo.

Prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos prisijungus adresu https://paseliai.vic.lt ir pasirinkus mygtuką „Žurnalai“, atvertame Žemės ūkio darbų apskaitos žurnalų tvarkymo posistemyje galima užpildyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos ir Atliktų ūkio darbų žurnalus.

Prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos prisijungus adresu https://paseliai.vic.lt ir pasirinkus mygtuką „Trąšų naudojimo apskaita“ atvertame Trąšų ir kalkinimo medžiagų naudojimo apskaitos posistemyje galima užpildyti žemės ūkio valdoje panaudotų organinių ir (arba) mineralinių (neorganinių) trąšų, išskyrus neorganines antrinių augalų maisto medžiagų (kalcio, magnio, natrio, sieros) bei mikroelementines trąšas, ir (arba) kalkinimo medžiagų, taip pat jei naudojami mėšlas ir (arba) srutos, duomenis. Pildant duomenis reikės įvesti pasėlio kodą arba augalo pavadinimą, tręšiamą plotą, trąšų pavadinimą, panaudotų trąšų medžiagos kiekį (kg), panaudotų trąšų kiekį (kg į ha), trąšų kiekį perskaičiavus pagal azoto kiekį (kg į ha), tręšimo datą ir kt.

Statistinę informaciją apie Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus pagal metus galima rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje https://www.zudc.lt skiltyje „Leidiniai ir statistika“ skirtuke „Statistikos kategorijos“, paspaudus mygtuką „Statistinė informacija apie 1999–2023 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus“.

2015–2022 m. Lietuvoje deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų statistinę informaciją, atvaizduotą žemėlapyje, galima rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje https://www.zudc.lt skirtuke „Informacija“ paspaudus skiltį „Žemėlapiai“ ir pasirinkus mygtuką „Deklaravimo statistika pagal žemės ūkio valdos centrą.

Jeigu reikia papildomos informacijos, galima raštu kreiptis į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą el. pašto adresu [email protected].

Scroll to Top