Lengvatiniu akcizu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, skaičiavimas

Grįžti atgal

Žemės ūkio veiklos subjektai turi teisę įsigyti lengvatiniu akcizu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekį, apskaičiuojamą pagal žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojo ir valdos partnerių deklaruotus duomenis:
– einamaisiais ūkiniais metais nuosavybės, nuomos, panaudos teisės ar kitais pagrindais valdomą ir naudojamą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą (hektarais), tinkamą tiesioginėms išmokoms gauti, pagal žemės ūkio augalų rūšis;
– einamaisiais ūkiniais metais deklaruotą grybų plotą kvadratiniais metrais;
– praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą vidutinį sutartinių gyvulių skaičių;
– praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre įregistruotą vidutinį bičių šeimų skaičių;
– praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą plotą hektarais, kuriame auginamos sraigės;
– praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą plotą kvadratiniais metrais, kuriame auginami sliekai.
Lengvatiniu akcizu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai nustatomi ūkiniams metams nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.
Žemės ūkio veiklos subjektas, pageidaujantis įsigyti lengvatiniu akcizu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, privalo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją
Žemės ūkio veiklos subjektai gali papildomai įsigyti iki 15 procentų einamaisiais ūkiniais metais priklausančio lengvatiniu akcizu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, atitinkamai mažinant ateinančiais ūkiniais metais įsigyjamą minėtų gazolių kiekį.
Lengvatiniu akcizu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai apskaičiuojami pagal lengvatiniu akcizu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl lengvatiniu akcizu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Lengvatiniu akcizu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekiai vienam mato vienetui pateikiami Taisyklių priede.

Informacija žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems, kad 2016–2017 ir vėlesniais ūkiniais metais jų pievų plotai būtų priskirti pievų plotams, skirtiems prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-190 patvirtintas Pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustatantis pievų plotų, kurie skirti žolinio pašaro produkcijos gamybai ir pagal kuriuos apskaičiuojamas lengvatinėmis sąlygomis įsigyjamo gazolio, skirto naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produkcijos gamybai, kiekis, apskaičiavimo tvarką.
Žemės ūkio veiklos subjektai, siekiantys, kad jų pievų plotai būtų priskirti pievoms, skirtoms prekinės žolinio pašaro produkcijos (toliau – žolinė produkcija) gamybai:
– privalo deklaruoti valdomas ir naudojamas pievas, skirtas žolinės produkcijos gamybai ir pardavimui, sutartiniu kodu „GPŽ“ arba „DGP“ pasirenkant sutartinį žymėjimą „PP“;
– būti registruoti kaip ūkio subjektai, gaminantystiekti rinkai augalininkystės produktus;
– teikdami Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, įsipareigoja realizuoti žolinės produkcijos už ne mažiau kaip 260 Eur/ ha;
– iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d. pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC) informaciją apie realizuotą produkciją , nurodant produkto rūšį, kiekį, kainą ir gautas pajamas
– ŽŪDC pareikalavus pateikti produkcijos realizavimo fakto pagrindimo dokumentus.

ŽŪDC apskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjekto pievų plotą, skirtą žolinės produkcijos gamybai, vadovaudamasis Apraše numatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-190 „Dėl pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Scroll to Top